Шумков Юрій Сергійович

Шумков Юрій Сергійович
Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: yu.shumkov@gmail.com, +380(96) 811-38-41

Персональна сторінка викладача

Scopus Profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

У 1978 році закінчив «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка». Кваліфікація – інженер-електрик. На кафедрі працює з 1978 року.

Наукова ступінь – кандидат технічних наук, наукова спеціальність: 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи,  тема дисертації: «Інформаційно-вимірювальна система досліджень лінійних кіл із зосередженими параметрами».  Вчене звання – доцент.

Наукові інтереси, дисципліни

Сферою наукових інтересів є: Розробка принципів побудови, удосконалення метрологічних і технічних характеристик інформаційно-вимірювальних систем. Метод експоненціальних сплайнів у задачах вимірювання та контролю параметрів електричних кіл. Моделі, методи дискретного синтезу та формування випробувальних сигналів спеціальної форми. Застосування сигналів спеціальної форми для реалізації процедури вимірювання та контролю параметрів складних електричних кіл з метою підвищення швидкодії, продуктивності систем контролю та розширення діапазону.

Дисципліни: «Теорія електричних сигналів та кіл пристроїв інформаційно-вимірювальної техніки», «Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем», «Системні вимірювальні прилади. Прилади частотно-часової групи», «Математичний аналіз сигналів та перетворень в інформаційно-вимірювальних системах».

Робота куратора: Група ВА-71мп

Навчальні посібники і монографії
 • Туз Ю.М., Шумков Ю.С. Теорія електричних кіл і сигналів: навч. посіб. / За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2012. – 448 с. – ISBN 978-966-7599-73-7.  Друковане видання – Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.   Лист від 20 липня 2012 р.  №1/11-12036.   –  https://drive.google.com/open?id=1e6I_-LGIlN2Ch3LiHHJpkjp2oso2J-JJ
 • Туз Ю.М., Шумков Ю.С. Теорія електричних кіл і сигналів: навч. посіб. / За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 468 с.: іл. – Електронне навчальне видання. Гриф Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ”.  Протокол №8 від 26 квітня 2012р.. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню: НМУ № Е 11/12-202. Режим доступу до ресурсу:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1893
 • Туз Ю.М. Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв  [Текст]: Монографія / Ю.М. Туз, Ю.С. Шумков, О.В. Козир; за заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с. – Бібліогр.: с. 171 . – ISBN 966-954-654-0. 
Методичні роботи, конспекти лекцій
Публікації

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі: 21 стаття у фахових виданнях, 20 авторських свідоцтв, 1 навчальний посібник з грифом МОН України та 1 монографія.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:  
 • Y.S.Shumkov, B.P.Himichenko, V.Y.Udot, Y.G.Frolikov. Synthesis of exponential splines based on models of linear electric circuits // Інформаційні системи, механіка та керування: науково-техніч. збірник. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – Вип. 5. – С. 144-151.
 • Губар В.І., Шумков Ю.С., Хіміченко Б.П. Вимірювання параметрів електричних кіл із застосуванням випробувальних сигналів спеціальної форми // Наукові  вісті  НТУУ “КПІ”. – 2010. – № 5. – С. 133-140. 
 • Шумков Ю.С. Автоматичне узгодження опору навантаження з хвильовим опором кабелю у вимірювальних системах / Ю.С. Шумков // Системи обробки інформації. – Харьків, 2016. – Вип. 6 (143) –  С. 188-193. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus).
 • Шумков Ю.С. Визначення параметрів електричних кіл із застосуванням випробувальних сигналів спеціальної форми / Ю.С. Шумков // Метрологія та прилади. – 2014. – № 1 II (45). – С. 254-261. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus).
 • Шевкун С.М. Аналіз похибки вимірювання нерівноваги універсального компаратора на основі автотрансформаторного моста в національних еталонах одиниць параметрів імпедансу / С.М. Шевкун, М.М. Сурду, О.М. Величко, М.В. Добролюбова, Ю.С. Шумков // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2 II (41). – С. 257-261. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus).
 • Шумков Ю.С. Мінімізація похибки експериментального визначення перехідних характеристик лінійних аналогових пристроїв із зосередженими параметрами / Ю.С. Шумков, М.В. Добролюбова // Механіка гіроскопічних систем. – 2012. – Вип. 25. – С. 61-67. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus).
 • Шумков Ю.С. Формування випробувальних сигналів спеціальної форми на основі експоненціальних сплайнів / Ю.С. Шумков, М.В. Грашенко, В.C. Дараган // Механіка гіроскопічних систем. – 2018. – Вип. 35. – С. 30-40. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus).
 • Туз Ю.М. Метод експоненціальних сплайнів в задачах вимірювання та контролю параметрів електричних кіл. / Ю.М. Туз, Ю.С. Шумков // Український метрологічний журнал. – 2020. – N 1А. – С. 140.  DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1A.2020.193279 (Фахове видання, Web of Science ).  
Дистанційні курси (назва та посилання)
 • Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем. Розміщення курсу – Платформа ім. Ігоря Сікорського.  Moodle – https://do.ipo.kpi.ua/   Коротка назва курсу –  s1hum.
 • Теорія електричних сигналів і кіл пристроїв ІВТ-1. Розміщення курсу – Платформа  ім. Ігоря Сікорського.  Moodle – https://do.ipo.kpi.ua/   Коротка назва курсу, –  gj23tn . 
 • Теорія електричних сигналів і кіл пристроїв ІВТ-2. Розміщення курсу – Платформа  ім. Ігоря Сікорського.  Moodle – https://do.ipo.kpi.ua/   Коротка назва курсу   –   ib2t .
 • Математичний аналіз сигналів та перетворень в ІВС. Розміщення курсу – Платформа  ім. Ігоря Сікорського.  Moodle – https://do.ipo.kpi.ua/   Коротка назва курсу   –   vy57sx .