Володарський Євген Тимофійович

Володарський Євген Тимофійович
Посада: професор
Науковий ступінь:  доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти: vet-1@ ukr.net, 0(66) 759-06-77

Персональна сторінка викладача

Google Scholar profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID
Orcid Profile

У 1967 році закінчив факультет автоматики та електроприладобудування Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка» та здобув кваліфікацію «Інженер-електрик».

На кафедрі працює з 1971 року після закінчення аспірантури, а з 1974 року – на викладацькій роботі.

Захистив у 1988 році докторську дисертацію по спеціальності 05.11. 16 – Інформаційно-вимірювальні системи.

Член експертної ради ВАК МОНУ, Голова науково-методичної підкомісії МОНУ за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 по захисту дисертацій за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація, метрологічне забезпечення, президент ГО «Академія метрології України», головний редактор фахового журналу категорії В «Метрологія та прилади». Senior Member of IEEE.

Заслужений працівник освіти України, нагороджений почесними знаками МОНУ «Відмінник освіти України» та «За наукові та освітні досягнення». Нагороджено Почесною грамотою МЦС України.

«ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
«ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
«ЗА НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ»
«ЗА НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

 За час своєї науково-педагогічної діяльності викладав біля 20 дисциплін. На теперішній час викладає дисципліни:

 • «Спецглави математики» – для бакалаврів;
 • «Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні системи», «Метрологія та надійність інформаційно-вимірювальних систем», «Теорія експерименту» – для магістрів;
 • «Теорія і практика експериментальних досліджень», «Технічні аспекти оцінювання відповідності» – для докторів філософії.

Підготовлено 6 докторів та 15 кандидатів технічних наук.

Наукові інтереси –  структурно-алгоритмічні методи підвищення контролю, застосування статистичних методів при експериментальних дослідженнях – методи та алгоритми їх реалізації. П’ять разів визнавався переможцем конкурсу   НТУУ «КПІ» в номінації «ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК року».  Очолював робочу групу по розробці Стандартів вищої освіти СВО МОНУ аз  спеціальністю 152. 

Підручники з грифом МОНУ
 1. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / В.В. Кухарчук, В.Ю.Кучерук, Є.Т. Володарський, В.В. Грабко. – Вінниця ; ВНТУ, 2011. – 522 с.
 2. Основи теорії невизначеності : підручник / О.М. Василевський, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 230 с.
Навчальні посібники з грифом МОНУ
 • Метрологічне забезпечення вимірювань та контролю. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с.
 • Володарський Є.Т., Кошева Л.О. Статистична обробка даних: Навч. Посібник. – К.: НАУ,2008. – 308 с.
 • Основи науково дослідницької роботи. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2015.- 144 с.
 • Технічні аспекти акредитації випробувальних лабораторій : монографія /  Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 271 с. (рос.)
 • Непевність результатів вимірювань, контролю та випробукань : підручник / О.м. Василевський, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 352 с.
Статті

Опубліковано понад 280 наукових праць. Серед них:

 1. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Shantyr. O kalibracji elektronowego mikroskopu skaningowego do pomiaru wymiarów w zakresie nanometrowym. Electronika. Konstrukcje, technologie zastosowania, –№2/2013.– p. 64-67.
 2. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, D. Polianichko. Zastosowanie estymacji odpornej w badaniach biegłości laboratorium przy próbkach o niewielkiej liczności. Pomjari, awtomatica, control.– Vol. 59, nr 6/2013, p.554-557.
 3. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza. Zastosowanie statystyki odpornościowej na przykładzie badań międzylaboratoryjnych. Przegląd Elektrotechniczny – Electrical Review 11′ 2013 s. 260 – 267.
 4. Е. Володарский, Л. Кошевая. Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий. Технологический аудит и резервы производства, – №1/5(15), 2014.– С.9-11.
 5. Е. Володарский, Л. Кошевая, Е. Булыгина. Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Математическое моделирование и программирование», Челябинск, 2014.– т.7.– №1.– С.16-23.
 6. Є. Володарський, А. Волошко.  Система моніторингу якості електричної енергії в децентралізованих системах електропостачання. Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №. 318 (69). – С. 10-16.
 7. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza. Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną.  Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 6/2014.– p.240–242.
 8. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza. System oceny i zapewnienia jakości badań  biegłości laboratoriów przy ich akredytacji. Przemyczl
 9. chemiczny. –93/8(2014). – р.1252-1254. Scopus.
 10.  Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Ocena precyzji procedury pomiarowej badaniach między-laboratoryjnych metodą odporną z wykorzystaniem algorytmu S. Przemyczl chemiczny. –94/6 (2015). – р.1008-1011. Scopus.
 11. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Metoda poprawy wiarygodności kontroli pomiarowej. Przemyczl chemiczny. –94/9 (2015). – р.1566-1569. Scopus.
 12. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza. Structural and
 13. algorithmic methods increasing reliability of the measurement inspection. Метрология и метрологическое обеспечение: сб. докл. 25 нац. научн. симпоз. 7-11 сент. 2015 г. – Созополь (Болгария).– СОФТРЕЙД, 2015. – С.55-60.
 14. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza. Vol.10, Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences vol. 86, World Scientific, Singapore, (2015), ISBN: 978-981-4678-61-2.  p. 385 -391. Scopus.
 15. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza. Examples of robust estimation with small number of measure-ments.  Vol. 3 “Measuring Techniques and Systems”. (ISBN 978-3-319-15834-1), vol. 352 of series: “Advances in Intelligent Systems and Computing” (ISSN2194-5357) Springer (2015) pp.285-291.
 16. Е. Володарский, Л. Кошевая, З. Варша. Метод уменьшения неопределенности принятия решения при измерительном контроле. Часть 1. Влияние функции преобразования измерительного канала на неопределенность результатов контроля. Метрологія та прилади.–2015.– №5.- С.3-8.
 17. Е. Володарский, Л. Кошевая, З. Варша. Метод уменьшения неопределенности принятия решения при измерительном контроле. Часть 2. Коррекция уставок выходной величины. Метрологія та прилади.–2015.– №6.- С.3-7
 18. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Method of upgrading the reliability of measurement inspection. Іn monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) “Advanced Mechatronics Solutions” no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 431- 440, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1_63. Scopus.
 19. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza. Method for improving the accuracy of measurement procedure on the example of chromatographic analysis with mass spectrometric detection. Przemyczl chemiczny. –95/1 (2016). – р.145-149. Scopus.
 20. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza. Measuring system with transformed characteristics used for inspection. Przemyczl chemiczny. –95/6 (2016). – р.1000-1004. Scopus.
 21. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Transforming the conversion characteristic of a measuring system used for technical control. Control and Information Technology. Proceeding of Internation ConferenceSCIT 2016,May 20-21, 2016,Warsaw, Poland. ISBN 978-3-319-48923-0, 2017, Springer, page 524-534.
 22. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Precautionary statistical criteria in the monitoring quality of technological process. In book Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. Proceeding of Internation ConferenceSCIT 2016,May 20-21, 2016,Warsaw, Poland. ISBN 978-3-319-48923-0, 2017, Springer, page 740-750.
 23. Ye. Volodarskyi,Z. Warsza,  A.Shantyr. Calibration of scanning electron microscope with improved model of the silicon relief measure. Automation 2017 Springer, page 322-332.
 24. Е. Володарский, Л. Кошевая, А. Гуржий. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов. Метрологія та прилади.–2017.– №1.- с.57-62.
 25. Е. Володарский, Л. Кошевая, М. Добролюбова. Оценивание качества многопараметрического технологического процесса при корреляции его показателей. Метрологія та прилади,№ 5, 2017. – с. 20-24.
 26. Є. Володарський, Л. Кошева, М. Добролюбова. М. Клєвцова. Аналіз чутливості контрольних карт Шухарта. Інформаційні системи, динаміка та керування, №17, 2017. – с. 51-60.
 27. Є. Володарський. І. Потоцький. Розроблення методів визначення необхідності проведення повторних калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки. Метрологія та прилади,№ 5/1, 2017. – с. 20-24.
 28. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, M. Dobrolyubova. Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wielopametrowego procesu technologicznego. Przemyczl chemiczny. –97/4 (2018). – р.579-584. Scopus.
 29. Є. Володарський, Л. Аксьонова. Інтегральний показник для кількісної оцінки результативності системи управління якістю на прикладі машинобудівного підприємства. Стандртизація, сертифікація, якість, №4, 2017. С 7-19.
 30. Є. Володарський, Л. Аксьонова. Застосування статистичного підходу до оцінювання результативності процесів для їх постійного поліпшування. Метрологія та прилади,№ 2, 2018. – с. 36-39.
 31. Є. Володарський, Л. Кошева, М. Клєвцова. Адаптивний послідовний метод прийняття рішення про відповідність продукції. Вимірювальні прилади та метрологія, 2018, вип. 7(1). – с. 58-63.
 32. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, Z. Warsza, A. Idźkowski. Uncertainty of  Measurement and reliability of decision making on compliance. Advance in Intelligent systems and computing. Volume 920. Automation 2019. Progress in automation , robotics and measurement   techniques, p.  672-683. Scopus.
 33. Є. Володарський. І. Потоцький. Забезпечення метрологічної надійності вимірювань. Вимірювальна техніка та метрологія, том 80, вип.. 3, 2019, с. 5-9.
 34. Е. Володарский, Л. Кошевая, И. Потоцкий. Особенности, возможности и применение контрольных карт накопленных сумм. Часть 1. Метод графической оценки разлаженности технологического процесса. Метрологія та прилади №4 (78), 2019, с. 24-30.
 35. Е. Володарский, Л. Кошевая, И. Потоцкий. Особенности, возможности и применение контрольных карт накопленных сумм. Часть 2. Численный метод оценки разлажености технологического процесса. Метрологія та прилади №5 (79), 2019, с. 3-7. 
 36. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, М. Klevtsova. Approaches to the Evaluation of Conformity Taking into Account the Uncertainty of the Value of the Monitored Parameter. IEEE Xplore Digital library, 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelecntronics and      Lasers (CAOL), p. 648-652    DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.9019554. Scopus.
 37. Ye. Volodarskyi, I. O. Pototskiy. Theoretical substantiation and application of CUSUM-charts. IEEE Xplore Digital library, 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), p. 636-639. DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.9019546. Scopus.
 38. Ye. Volodarskyi, I. Pototskiy, Z. Warsza. The Use of CUSUM-Charts for Identificationthe Technological Process Disorder at the Initial Stage. Book: Advances in Intelligent Systems and Computing ,Volume 1140. Towards Industry of the future, Automation 2020, p.147-156, Scopus.
 39. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, M. Klevtsova. The Role Uncertainty of Measurements in the Formation of Acceptance Criteria.   29th International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance", MMA 2019 – Proceedings, Scopus.
 40.  Є. Володарський, М.Добролюбова, Л. Кошева. Інформаційно-вимірювальні системи та невизначеність. Український метрологічний журнал, №3А, 2020, с. 30-34.     WOS:000604400000005.