Переглядів: 464

Академічна доброчесність

Засади академічної доброчесності регулюються Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 • фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 • списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності здобувачами
освіти:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження навчального курсу;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

Всі академічні роботи здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського проходять процедуру запобігання та виявлення плагіату, згідно з документом «Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського». У результаті кожному студенту видається докладний Звіт перевірки його академічних текстів на плагіат з використанням відповідної Системи, приклад першої сторінки якого зображено на рисунку нижче. Допуск до захисту проводиться з врахуванням експертної оцінки керівника результатів щодо наявності плагіату в роботі.

Відповідальна особа по кафедрі ІВТ за перевірку академічних текстів здобувачів систематично залучається до участі у відповідних вебінарах та дискусіях. Приклад Сертифікату учасника наведено нижче.