Переглядів: 762

Інформаційні вимірювальні технології (перший бакалаврський рівень)

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського веде підготовку на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 175 Інформаційно-вимірювальні технології (раніше 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології».

Освітня програма

Спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології (раніше 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» представлена виключно ОП «Інформаційні вимірювальні технології» і враховує багаторічний досвід трьох базових кафедр: «Інформаційно-вимірювальної техніки», «Автоматизації наукових досліджень», «Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем», які 03.02.2020 році були об’єднанні в єдину кафедру «Інформаційно-вимірювальних технологій» (https://ivt.kpi.ua/eduprogs/). В подальшому на основі трьох освітніх програм: «Метрологія та вимірювальна техніка», «Інформаційні вимірювальні технології та системи», «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» було розроблену одну освітню програму – ОП «Інформаційні вимірювальні технології»,  яка є унікальним поєднанням фундаментів цих 3-х попередніх програм, і в той же час є значною мірою осучасненою за рахунок акцентування на застосуванні інформаційних технологій у вимірювальній техніці, зокрема при їх проєктуванні та метрологічному забезпеченні. Дана ОП відрізняється від поширених нині програм спрямованих на оволодівання інформаційними технологіями та системами, комп’ютерно інженерією, інженерією програмного забезпечення тим, що спрямована на застосування названих технологій для вирішення вимірювальних задач в широку спектрі практичної діяльності (вимірювання, контроль, випробування) та при проєктуванні засобів вимірювальної техніки, інформаційно-вимірювальних систем та комплексів.

Можливість створення такої програми значною мірою обумовлена високою професійною кваліфікацією науково-педагогічного колективу (групи забезпечення ОП) (https://ivt.kpi.ua/personal/) та корелюванням з місією та стратегією КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка передбачає інтеграцію навчання, наукових досліджень та іноваційних розробок (https://kpi.ua/strategy ).

Ще однією особливістю даної ОП є те, що вона передбачає наявність сертифікатних програм. Одна з таких програм вже затверджена (Наказ № НОН-134-2022 від 03.05.2022) і успішно впроваджена в навчальний процес – сертифікатна програма «Інформаційні технології екологічної безпеки» (https://ivt.kpi.ua/sert-progs/). З наступного навчального року буде доступна для вибору студентам сертифікатна програма «Теорія і практика машинного навчання» (https://ivt.kpi.ua/sert-progs/).

Потрібно зазначити, що створення нової ОП «Інформаційні вимірювальні технології» дозволило збільшити запит на навчання за спеціальність 175, порівняно з попередніми програмами.

Також дана програма викликала більший інтерес у потенційних роботодавців, оскільки дозволяє формувати у випускників програми сучасні орієнтовані на інформатизацію процесів підходи,  використовуються у вимірювальних технологіях. Програма щороку оновлюється (https://osvita.kpi.ua/175).

Можливості вступу

Напрями підготовки

Інформаційні вимірювальні технологї та системи

Один з напрямів – це  комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки є частиною комп’ютерних комплексів. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, управління, експерименту в різних сферах науки та техніки.

Ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи. Тому так багато наших випускників працюють як розробники вбудованого програмного забезпечення, системного програмного забезпечення, драйверів, мобільних пристроїв, обробки сигналів, звуку та зображень, телекомунікаційних пристроїв, автомобільних, авіаційних та космічних систем, систем автоматизації виробництва, екологічного моніторингу, обробки даних.

Наші випускники успішно працюють в Україні та за кордоном і в традиційних ІТ-сферах розробки прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального обладнання в галузях ІТ та електроніки, контролю якості, стандартизації та сертифікації.

Детальніше

Інформаційні технологї екологічної безпеки

На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація руйнує біосферу планети та загрожує не тільки здоров’ю людей, але й самому існуванню людства, що приведе до екологічної катастрофи. При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан довкілля, а отже, найбільш ефективним інструментом впливу на суспільну свідомість, є інформаційні вимірювальні технології в екологічній безпеці та екологічний моніторинг. Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного розвитку людства.

В Україні існує гостра потреба в спеціалістах, які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних таінформаційно-вимірювальних технологій, розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки. Наші випускники працюють на посадах державних службовців у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, в державних екологічних інспекціях в кожній області та в м. Києві, на підприємствах будь-якого профілю, в центрах стандартизації та метрології, інститутах, конструкторських бюро, які займаються розробкою та виробництвом електронної техніки різного призначення. Випускники кафедри також працюють у галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з екологічного моніторингу, метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в екологічних інстанціях по Україні та по всьому світу.

Детальніше

Метрологія та вимірювальна техніка

Викладачі освітнього напряму «Метрологія та вимірювальна техніка» мають багаторічний досвід з підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі розробки та експлуатації засобів експериментальної інформатики і метрології від вимірювальних засобів до найскладніших інформаційно-вимірювальних систем і вимірювально-обчислювальних комплексів, розробки вимірювальних каналів і інтелектуальних засобів вимірювальної техніки, автоматизованих систем керування та сертифікації продукції.

Метрологія це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності. Метрологія це наука, яка дозволяє одержувати кількісну та якісну інформацію шляхом досліджень. Підготовка проводиться на денну та заочну форму навчання. Для тих, хто за конкурсом не набрав достатньо балів, пропонується розпочати навчання на контрактній основі з можливістю перейти на бюджетне місце (при навчанні протягом двох семестрів без «трійок»). Після отримання диплома бакалавра студент може вступити на конкурсній основі на навчання до магістратури (при цьому враховуються успіхи в навчанні впродовж попередніх років – середній бал). Фахівець рівня магістра оволодіває спеціальними навичками та знаннями для виконання науково-дослідних, педагогічних, управлінських та інноваційних функцій і може продовжувати навчання в аспірантурі для захисту кандидатської дисертації.

Детальніше