Громадське обговорення ОП «Інформаційні вимірювальні технології» 2-го магістерського рівня

В ході громадського обговорення ОП «Інформаційні вимірювальні технології» 2-го магістерського рівня надійшли відгуки від провідних організацій та фахівців у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки:

  • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України – провідний науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Володимир Петрович МАСЛОВ – Завантажити;
  • Науково-виробнича компанії ТОВ «АВТОЕКОПРИЛАД» – технічний директор, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заслужений винахідник України – Владислав Пилипович ПРИМІСЬКИЙ Завантажити;
  • Інститут загальної енергетики – в.о. директора, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України імені Г. Ф. Проскури та імені В. І. Толубинського, доктор техніних наук, професор Віталій Павлович БАБАК – Завантажити;
  • Науково-виробнича фірма «ПРОБА» – директор Максим Петрович СВИТА – Завантажити;
  • Державне підприємство «Укрметртестстандарт» – начальник науково-технічного відділу загальної та законодавчої метрології, кандидат технічних наук Ігор Олексійович ПОТОЦЬКИЙ – Завантажити.

За результатами моніторингу ОПП, затвердженої рішенням Вченої ради від 13.12 2021 р. протокол № 10, було проведено її оновлення з урахуванням: пропозицій учасників освітнього процесу, які задіяні в реалізації ОПП; пропозицій випускників, роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів. Уточнено особливості ОПП, яка акцентує увагу на забезпеченні підготовки фахівців, здатних до практичної реалізації отриманих знань у науці, виробництві, бізнесі, в допомозі забезпечення військових приладами для успішного проведення воєних дій.  Проєктна група переглянула збалансованість, раціональне призначення кредитів, здатність здобувачів вищої освіти ефективно опановувати її освітні компоненти та всю освітню програму, повноту документального, кадрового, інформаційного та іншого забезпечення і відповідність ОПП Ліцензійним умовам. Зокрема, при формулюванні фахових компетентностей та програмних результатів навчання було враховано оновлений перелік нормативних освітніх компонентів циклу загальної підготовки; проведено перерозподіл обсягу викладання у блоці вибіркових освітніх компонентів;  включено для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором Сертифікатну програму «Інформаційні технології екологічної безпеки» (протокол засідання громадського обговорення № 2 від «8» червня 2022 р. https://ivt.kpi.ua/gromadske-obgovorennya-osvitno-profesijnoyi-programy-pidgotovky-magistriv/).  Для оптимізації механізму формування індивідуальної освітньої траєкторії переглянуто підхід до формування каталогу вибіркових освітніх компонентів, а саме: здійснено стандартизацію таких дисциплін за кількістю кредитів ЄКТС. До обговорення ОПП були залучені роботодавці та враховано пропозиції: Бабака В. П., д. т. н., проф., чл.- кор. НАНУ, заст. директора Інституту технічної теплофізики НАН України; Свити М. П, директора ТОВ “НВФ “ПРОБА”;  Потоцького І. О. начальника науково-технічного відділу загальної та законодавчої метрології  Укрметртестстандарт;  Мельнікова О. О., голови правління  ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування «Украналіт»»; Чуяшенка І. Г., головного метролога ДП «Оризон-Навігація», шо підтверджено їх підписами на відповідних рецензіях, які наведені на сайті кафедри та протокол кафедри № 18/21 від 27.10.2021.

Проведено опитування здобувачів вищої освіти магістерського рівня: Завантажити.

На рівні Університету діють договори про партнерство та співпрацю з науковими, науково-технічними та виробничими підприємствами України: Наші партнери.