Дистанційні курси – Магістр 1 курс

Кредитний модуль: Інформаційні технології вимірювальних систем.

Назва дистанційного курсу: Інформаційні технології вимірювальних систем

Автор дистанційного курсу: Добролюбова Марина Валеріївна.

Анотація: Лекційний курс дисципліни включає 27 лекцій і знайомить студентів з об’єктно-орієнтованою технологією Entity Framework Core (створення об’єктних моделей на основі баз даних; створення БД на основі об’єктних моделей; операції додавання, отримання, оновлення та видалення даних; налаштування конфігурацій для з’єднань з БД; реалізація об’єктно-реляційного співставлення і його конфігурація) та веб-платформою ASP.NET від компанії Microsoft (шаблони веб-додатків на основі кросплатформеного фреймворку ASP.NET Core, особливості архітектури веб-додатків, шаблон MVC (Model-View-Controller), взаємодія з базами даних через Entity Framework Core). Курс комп’ютерних практикумів складається з 9 практичних робіт, які зорієнтовані на закріплення лекційного матеріалу на основі концепцій написання програм з використанням інструментарію мови С#. Дисципліна базується на досвіді, отриманому студентами в рамках опанування дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування» (кредитний модуль «Обчислювальна техніка та програмування – 1. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування»), «Технології програмування ІВС» та «Програмування баз даних», тобто буде цікава студентам, що володіють мовою C# та мають навички роботи з базами даних і мовою структурованих запитів T-SQL.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4424

Кредитний модуль: Метрологічне забезпечення калібрувальних та випробувальних лабораторій.

Назва дистанційного курсу: Метрологічне забезпечення калібрувальних та випробувальних лабораторій.

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація:  

Що буде вивчатися:

  1. Метрологічне забезпечення на рівні калібрувальних лабораторій, види метрологічної простостежуваності та способи забезпечення метрологічної простежуваності.
  2. Еталонна база, що забезпечує метрологічну простежуваність, нормативно-технічні документи, що її регламентують. Принципіальні зміни в Міжнародній системі одиниць.
  3. Звірення на рівні калібрувальних лабораторій національних метрологічних інститутів.
  4. Звірення на рівні акредитованих калібрувальних лабораторій «середньої ланки».
  5. Загальні питання калібрування: що таке калібрування і чим воно відрізняється від інших процедур метрологічного забезпечення (теоретичні засади калібрування).
  6. Повірка, в чому її особливості і в яких випадках її можна замінити калібруванням. Нормативна-правова база України щодо проведення повірки (теоретичні та законодавчі аспекти повірки в Україні).
  7. Нормативно-технічна та нормативно-правова база України та міжнародні правила та настанови щодо калібрування (законодавчі засади калібрування).
  8. Порядок проведення калібрування та опрацювання результатів калібрування (практичні засади калібрування).

Чому це цікаво/треба вивчати

Підготовка інженера-метролога, спеціаліста-метролога, менеджера-метролога, які працюють в калібрувальній лабораторії будь-якого спрямування не можлива без отримання сучасних знань та вмінь в сфері метрологічного забезпечення калібрувальних лабораторій, зокрема, забезпечення вертикальної та горизонтальної метрологічної простежуваності. Наведений вище перелік питань, що пропонуються в цьому курсі є органічно пов’язаним і дає необхідні та достатні знання та уміння для ефективної роботи в сфері метрологічного забезпечення, забезпечує можливість «говорити однією метрологічною мовою» з іноземними партнерами, оскільки базується на міжнародних рекомендаціях і використовує загально прийняту уніфіковану термінологію галузі.   

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4420

Кредитний модуль: Системи CAE/CAD/CAM.

Назва дистанційного курсу: Системи CAE/CAD/CAM

Автор дистанційного курсу: Маркін Максим Олександрович.

Анотація Основною метою навчальної дисципліни “Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та систем автоматизованого проектування для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування НАЕПС, підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. Предмет дисципліни – система автоматизованого проєктування Autodesk Inventor.

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/MTU4NTQxNzc0NDk5?cjc=ovrgwiv

Кредитний модуль: Системи розпізнавання образів.

Назва дистанційного курсу: «Системи розпізнавання образів»

Автор дистанційного курсу: Мокійчук Валентин Михайлович.

Анотація: Основні поняття розпізнавання образів. Вибір ознак, які характеризують об’єкти розпізнавання. Вирішальні функції. Лінійні функції. Багатопараметричні функції. Класифікація образів за допомогою функцій відстані. Критерій мінімуму відстані. Випадки одного або багатьох еталонів. Поняття кластеру та алгоритми кластеризації. Розпізнавання образів без учителя. Детерміністичний підхід до навчання класифікаторів образів. Поняття перцептрона. Алгоритм перцептрона. Робота з цифровими камерами засобами LabVieW та Python. Алгоритми попереднього опрацювання зображень. Бібліотеки Matplotlib, NumPy та PIL в задачах розпізнавання образів.Нейромережі в задачах розпізнавання образів. Бібліотека TensorFlow та високорівневий API Keras.

Посилання на ДК:  https://classroom.google.com/c/MjUyOTc5MjU0NDAy?cjc=jargh4

Назва файлу