Дистанційні курси – Бакалавр 1 курс

Кредитний модуль: Обчислювальна техніка та програмування – 1. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування.

Назва дистанційного курсу: Обчислювальна техніка та програмування – 1. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування

Автор дистанційного курсу: Добролюбова Марина Валеріївна.

Анотація Лекційний курс кредитного модуля складається з 26 лекцій та знайомить студентів з: основними поняттями обчислювальної техніки; апаратною та програмною складовими персонального комп’ютера; інструментами текстових процесорів для оформлення звітів в сфері науки і техніки, курсових та дипломних проєктів; інструментами табличних процесорів для обробки та аналізу експериментальних даних; основами баз даних та мови SQL; основами комп’ютерних мереж; алгоритмами та структурами даних з прикладами реалізації мовою С#. Курс комп’ютерних практикумів складається з 9 практичних робіт та зорієнтований на вивчення процедурної складової мови С#. Лекційний курс та курс комп’ютерних практикумів доповнюється презентаційними матеріалами до кожного заняття та посиланнями на відео-матеріали. Матеріали кредитного модуля формують у студентів здатності для вирішення типових завдань діяльності відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та є при підготовці фахівців підґрунтям для оволодіння фундаментальними поняттями в галузі обчислювальної техніки, сучасних інформаційних технологій та програмування, необхідними при проєктуванні і експлуатації інформаційно-вимірювальних систем і приладів.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3426

Кредитний модуль: Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно-орієнтовне програмування.

Назва дистанційного курсу: Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно-орієнтовне програмування.

Автор дистанційного курсу: Маркін Максим Олександрович.

Анотація: Навчальна дисципліна «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» є однією із нормативних складових комплексної підготовки бакалаврів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Дисципліна дає розуміння фундаментальних основ, термінів та понять в галузі обчислювальної техніки і програмування; принципів побудови та функціонування програмних середовищ; підходів до розробки алгоритмів і програм; основ процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування – підґрунтя для вирішення за допомогою ПК реальних науково-технічних задач різноманітного ступеня складності.

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/MTgxODg4NjYxMDc3?cjc=x3boub5

Назва файлу