Защепкіна Наталія Миколаївна

професор кафедри

професор, доктор технічних наук

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Профіль у Академії Google

Профіль
LinkedIn

LinkedIn Profile

Профіль Publons (Web of Science)

Профіль
ORCID

Закінчила механічний факультет Херсонського індустріального інституту, отримавши кваліфікацію інженер-механік. 15 років працювала конструктором в Центральному конструкторському бюро Херсонського бавовняного комбінату. Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію та працювала доцентом в Херсонському національному технічному університеті та в Київському університеті технологій та дизайну.

Після закінчення докторантури та захисту докторської дисертації працювала професором в Київському національному університеті технологій та дизайну, потім професором та виконуючим обов’язки завідувача кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем. З 2019 року професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». У 2019 отримала другу освіту, диплом магістра зі спеціальності 152 –метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

З 2011 – член Спеціалізованих Рад по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 05.05.10 – машини легкої промисловості, 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.11.15 – Метрологія та метрологічне забезпечення в Київському національного університеті технологій та дизайну, з 2018 року – член Спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». В 2021 році член-опонент трьох Спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктор філософії за спеціальностями 182 – технологія легкої промисловості та 133 – машинобудування.

Має більше 250 наукових праць, з яких 2 підручники з грифом МОН України, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 монографії, 3 розділи в монографіях, виданих закордоном, 11 патентів та авторських прав 3 статті у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus. 

Під керівництвом Защепкіної Н.М. проводиться наукова підготовка аспірантів та докторанта в університеті, захищена одна кандидатська дисертація.

Викладає навчальні дисципліни «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки», «Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем», «Якість та сертифікація», «Наукова робота за темою магістерської дисертації», «Аналіз та опрацювання експериментальних даних при проведенні екологічного контролю навколишнього середовища», «Наукове та практичне використання новітніх інформаційно-вимірювальних систем, які базуються на телевізійних засобах вимірювання», «Інформаційні технології визначення та контролю властивостей матеріалів»

Защепкіна Н.М. регулярно працює в оргкомітетах міжнародних наукових технічних конференцій та студентських олімпіад та готує студентів для участі в різних конкурсах,. На сьогодні Защепкіна Н.М. підготувала більше 35 магістрів.

З 2021 року представляє Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при акредитації спеціальностей – є експертом у Національному агентстві із забезпечення якості освіти за спеціальностями 152 та 182.

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та медаллю «За самовіддане служіння науці»

Нукова діяльність
Виконання НДДКР

Наукові інтереси – дослідження обладнання, технологічних процесів, машин, якості матеріалів в сучасних умовах за допомогою високоефективних методів та засобів контролю.

Проводила роботу згідно з напрямом наукових досліджень, затверджених наказом МОН України, яка входить до складу наукових розробок за темами:

– 6.26 ДБ «Теоретичні основи створення альтернативних, ресурсозберігаючих технологій формування різних за архітектурою просторових оболонок деталей одягу з текстильних матеріалів» № 0103U000851;

 • № 732 від 27.10.2006 МОН України – за темою 16.07.09 ДБ «Теоретичні та експериментальні дослідження бар’єрних текстильних композитів для захисту людини та оточуючого середовища» №0109U002472; №1043 від 17.11 2008;

–    №16.02.15 ДБ «Теоретичні основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів з урахуванням анізотропії та в’язкопружніх властивостей матеріалів» №0109U002467;

 • 02.28 ДБ.: «Створння наукових основ проектування ультрозвукових приладів контролю технологічних параметрів текстильних матеріалів» ;
 • Дослідження технічних варіантів пристрою одиночного перетворення енергії механічних коливань і сонячного освітлення в твердотільному елементі. Розробка пропозиції з технологічно-конструктивної інтеграції фото та пьезоелектричного перетворювачів.

Під керівництвом проф. Защепкіної Н.М. викладачі, аспіранти та студенти кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем проводять наукові дослідження, спрямовані на дослідження  та створення методології визначення та контролю якісних характеристик матеріалів із застосування сучасної техніки.

Защепкіна Н,М. сумлінно ставиться до виконання своїх обов’язків, чуйно відноситься до колег по роботі, користується повагою серед студентів. Займається організацією стажування та магістерського навчання за подвійним дипломом. Наталія Миколаївна бере активну участь у студентському житті, організовує та проводить науково-практичні конференції та культурно-масові заходи. Куратор групи ПН-91.

Дистанційні курси–«Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки»

Підручники, навчальні посібники, монографії
 • Защепкіна Н.М. Кінематичні, гідравлічні, пневматичні та комбіновані схеми типового обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування // В.К. Нарченко, Г.М. Драпак, П.Г., Капустенський Під заг. ред. . Защепкіної Н.М. – Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–72с.
 • Защепкіна Н.М., Бурак В.Г. Лабораторний практикум з дисципліни Основи розрахунку типових машин. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–73с.
 • Защепкіна Н.М., Нарченко В.К. Обладнання та елементи промислових та побутових холодильних установок. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–70с.
 • Защепкіна Н.М. Розрахунки та задачі з процесів і апаратів харчових виробництв // В.Г.Бурак, В.О.Ардашев, І.А.Луб’яна. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001– 68с.
 • Защепкіна Н.М. Готування холсту. Перша книга. Теорія технологій та устаткування прядильного виробництва. Підручник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. ТОВ “Айлант”. 2006 – 239 с..
 • Слізков А.М. Термінологічний російсько–український словник з текстильного матеріалознавства //  Н.П. Супрун, Н.М.Защепкіна Н.М., Т.О Якубовська та ін.. Під заг. ред. Слізкова А.М.  – Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Київ. КНУТД. – 2010 –82с..
 • Защепкіна Н.М., Марченко А.І. Оснащення технологічних процесів текстильної промисловості Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Київ. КНУТД. 2013 – 115с..
 • Защепкіна Н.М. Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем/ Защепкіна Н.М., Шульга О.В., Наконечний О.А.//Навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Ультрадрук”, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», «Ультрадрук»,– 2020. –176 с.
Монографії
 • Карпець І.П., Защепкіна Н.М. та ін. Виробництво льоноволокна та його використання Монографія— К.: Нона- Прінт, 2002 — 128 с..
 • Zashchepkina N, Zdorenko V., Zashchepkina K. Forecasting of operating data of basa Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy. Monogragh– Bydgoszcz – Poland. – 2013.–С. 488-492. – 647с.
 • Zashchepkina N., , Barylko S. Application of a ultrasonic method for quality assurance of / Study of problems in modern science new technologies in engineering: advanced management, efficiency of social institutions. Monogragh. Bydgoszcz –2015. – P. 241-257.
 • Защепкіна Н.М. Інженерні методи проектування заданих властивостей матеріалів. – Вінниця. ТОВ.»Нілан –ЛТД». 2016. – 207с..
 • Zashchepkina N. Determination of dust holding capacity and dust permeability of materials by means of television measuring methods /Zashchepkina N., Poriev V., Melkonian A., Zdorenko V.// Actual problems of modern science. Monograph: edited by Musial Januscz. (Khmelnytskyi National University & UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland), Bydgoszcz. – 2017. – p. 334-349. [in English].
 • Zashchepkina  N.M. Ultrasonic method of quality control for textile materials /N.M. Zashchepkina V.G. Zdorenko, N.R. Tierentyeva , O.M. Markina , M.O. Markin , K.M. Bozhko.// Archives of materials sience andEngineering.–2019.–2/97. Published: 2019-05-01. Issue: 2019; 1-2 (97): 39-49. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=190363/.
Публікації
 • Защепкіна Н. М., Яшенко Я. О., Гречуха Ю. С., Тєрєнтьєва Н. Р. Використання нового способу для контролю пилоємності текстильних матеріалів/ ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Наукові нотатки, вип.45.–2016.–с.163-167.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- in/irbis_nbuv/Vkhdtu_2016_3_18.pdf
 • Защепкіна Н. М., Мелконян А.А., Бурмістрова А.О. Текстильні матеріали, як бар’єр для захисту здоров’я  людини від негативного впливу навколишнього середовища / Вісник Хмельницького національного університету. №2. – 2016.– С. 222-224.
 • Н.М. Защепкіна, А.О. Бурмистрова Метод визначення геометричних розмірів чарунок текстильних матеріалів Збірник наукових праць Хмельницький: ХНУ, 2016. – № 1 – С.85-86.
 • Защепкіна Н.М., Здоренко В.Г. Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів/ Вісник Хмельницького національного університету. №2. – 2017.– С. 63-66. http://mail.knutd.com.ua/cgi-bin/irbis64r_01/
 • Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. Удосконалення люмінесцентних методів контролю якості харчових продуктів із застосуванням телевізійних засобів вимірювання /Технічна творчість. / Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 53-56.
 • Довгалюк Р.Ю., Мелконян А.А., Защепкіна Н.М. Вимірювання пилороникності текстильних матеріалів, які використовуються у виробництві засобів індивідуального захисту / Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. – С.29-30.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Гуренок Г.С. Стендові засоби вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів та батарей /Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 25-29.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Женілова А.Д. Застосування методу інфрачервоної томографії для контроля дефектів сонячних елементів та батарей /Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 31-35.
 • Курганський А.В., Защепкіна Н.М. Моніторинг активності водія із застосуванням бездротових сенсорних мереж /Вісник Житомирського державного технічного університету, №  2(77). – 2016. – С. 143-147.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
 • Защепкина Н.Н., Божко К.М., Кущевой С.М., Сидоренко С.Ю. Контроль поверхности разрушенных деталей в коронном разряде Вісник Житомирського державного технічного університету, № 2  (77). – 2016. – С. 79-83.
  http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80441
 • Защепкіна Н. М., Тєрєнтьєва Н. Р. Розробка та контроль якості матеріалів для захисту людини від пилу Вісник ХНТУ. –№3. –2016. – С.99-103.
  http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/47865/281942/file/203(58).pdf
 • Наконечний О.А. Перспективи застосування телевізійних засобів вимірювань в сучасних оптичних методах експрес-контролю продуктів харчування/ Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. – 2016/16 – С. 86-89
 • Защепкіна Н.М. Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів/ Защепкіна Н.М., Здоренко В.Г// Вісник Хмельницького національного університету. №2. 2017.– С. 63-66. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25524/1/181.pdf
 • Здоренко В.Г. Підвищення ефективності роботи механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини / Здоренко В.Г Защепкіна Н.М. //Вісник Хмельницького національного університету. №3. 2017.– С.163-166.  http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtmt.htm
 • Защепкіна Н.М. Прогнозування якості та конфігурації частин литих комбінованих виробів з полімерних матеріалів / Защепкіна Н.М., Гречуха Ю.С., Кулік Т.І.,  Злотенко Б.М. // Вісник Хмельницького національного університету. №.3–2017.–С.52-59. http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtmt.htm
 • Защепкіна Н.М. Вибір експрес методик аналізу кількісних та якісних параметрів продуктів харчування із застосуванням УФ-випромінювання/ Защепкіна Н.М., Наконечний О. А. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 4(1226). – С. 51-56.
 • Защепкіна Н.М. Використання методів та засобів телевізійних інформаційно-вимірювальних систем при вимірюванні параметрів дроту в процесі його виготовлення/ Защепкіна Н.М., Томашук О.С., Федоренко А.В. // Вісник Хмельницького національного університету. №2. –2017.– С. 164-169. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25524/1/181.pdf  
 • Защепкіна Н.М. Удосконалення засобів визначення оптичних характеристик зерна пшениці із застосуванням електромагнітного випромінювання в ближній інфрачервоній області спектру/ Защепкіна Н.М.,. Наконечний О. А., Жиляков Д. В., Харченко  М.І.// Вісник Хмельницького національного університету. – №.4 – 2017.– С.137-146. http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtmt.htm
 • Защепкіна Н.М. Удосконалення методу визначення пилопроникності матеріалів / Защепкіна Н.М., Мелконян А.А. Довгалюк Р.Ю Недобойко С.О. //Вісник Житомирського державного технічного університету, № 1(79).-2017.  – С.  52 -57. http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/1798/browse?type=author&value=Zashchepkina%2C+N.M.
 • Защепкіна Н.М. Методи контролю якісних та кількісних показників зерна пшениці із застосуванням одно- та багатопроменевої спектрометрії /Защепкіна Н.М., Наконечний О.А.// Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2017. – Вип. 3(62). –Т.1 – С. 155-162. http://kntu.net.ua/eng/content/download/52316/308466/file/
 • Защепкіна Н. М., Яшенко Я. О., Гречуха Ю. С., Тєрєнтьєва Н. Р. Використання нового способу для контролю пилоємності текстильних матеріалів / ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Наукові нотатки, вип.45.–2016. –с.163-167.
  http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/47865/281942/file/203(58).pdf
 • Защепкіна Н.М. Вибір експрес методик аналізу кількісних та якісних параметрів продуктів харчування із застосуванням УФ-випромінювання. /Защепкіна Н.М., Наконечний О. А.// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 4(1226). – С. 51-56. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34083/1/vestnik_KhPI_2017_4_Zashchepkina_Vybir.pdf
 • Защепкіна Н.М. Температурні деформації орієнтованих плівок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №6.– С.272-278.
 • http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2017/2017_3/(249)%202017-3-t.pdf
 • Защепкіна Н.М. Контроль пилопроникності матеріалу від дії автомобільного пилу/Защепкіна Н.М., Мелконян А.А.// Наукові нотатки,  Луцьк – 2018. Вип..62 – С.122-125.
 • Здоренко В.Г. Динаміка гальмування круглов’язальних 
  машин з приводом з електромагнітною фрикційною муфтою /Здоренко В.Г., Защепкіна Н.М.// Вісник Хмельницького національного університету. №.2 – 2018.– №.2– С.7-11. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_2/(259)%202018-2-t.pdf
 • Защепкіна Н.М. Графічні задачі з комбінаторики на основі цифрової клавіатури / Защепкніна Н.М., Божко К.М., Мельниченко Д.С.// Вісник Херсонського технічного університету – 2018.- №3.– Т. 1. – С. 292-300. http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/27412
 • Защепкіна Н.М. Застосування барвників визначених концентрацій в якості опорних зразків реєстрації квантового виходу люмінесценції./Защепкіна Н.М., Таранов В.В., Наконечний О.А.// Вісник ХНУ.- 2018. .– №4 – С.113-120. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2017/2017_4/(251)%202017-4-t.pdf
 • Свита М. П. Використання диференційних датчиків тиску для вимірювання швидкості та об’ємної витрати газів пневмометричним методом/ Свита М.П., Защепкіна Н.М.// Вісник ХНУ. -2018. – №5– С.267-271. http://vestnik.ho.com.ua/zmisthtmt.htm
 • Защепкіна Н.М. Кількісна експрес-оцінка гумінових та фолієвих компонент у водних розчинах методами фотостимульованої люмінесценції / Защепкіна Н.М., Таранов В.В., Наконечний О.А., Довгалюк Р.Ю.// Фотобіологія та фотомедицина, Т.3 (14) – Харків.– 2018. –  С.54-61. https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/12142
 • Защепкіна Н.М. Телевізійний контроль люмінісцентних дефектів сонячних батарей при виконанні PID -тесту / Защепкіна Н.М., Яненко О.П., Божко К.М., Морозова І.В., Прищепа О.А..// Техніка і енергетика АПК, :6(76). – 2018. –С.1-11. http://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal
 • Защепкина Н.Г. Современные методы экспертизы подсолнечного масла в технологическом процессе винтеризации/ Защепкина Н.М., Маркин М.А., Таранов В.В., Наконечный А.А.//Прикладні питання математичного моделювання. Херсон. – Т. 2, –№ 1. –С.53-66.
 • Свита М.П. Експериментальне визначення коефіцієнтів напірних трубок/ Свита М.П., Защепкіна Н.М.//  Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2020. No.2(12). С. 148-156. DOI:https://doi.org/10.30837/2522-9818.2020.12.148.
Публікації Scopus
 • Bozhko K.M., Zashchepkina, N.M., Markin, M.O., Markina, O.M. /Single-pulse method for measuring the current-voltage characteristics of solar panels Archives of Materials Science and Engineering//Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. Vol. 99, Is. 2019 1-2. – PP. 24-29. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=195072.
 • Zashchepkina, N.M., Zdorenko, V.G., Sebko, V., Markina, O.M./ Identification of the eddy current method features in the implementation of computer simulation algorithms for controlling the characteristics of the food production equipment parts // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering . – 2019. Vol. 97, Is. 1. – PP. 31-40. https://journalamme.org/resources/html/article/details?id=198007
 • Informative testing method of beer sewage samples for mini-breweries/ Ye.V. Pyrozhenko V.V. Sebko V.G. Zdorenko, N.M. Zashchepkina , O.M. Markina // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering . – 2020. Vol. 106, Is. 1. – PP. 28-41. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=211231&language=en
Конференції
 • Защепкіна Н.М., Здоренко В.Г., Защепкіна К.О. Контроль качества материалов ХIII Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», ТОМ 2, Варна, Болгария. 2-9.06. 2017.
 • Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. Перспективи застосування телевізійних засобів вимірювань в сучасних оптичних методах експрес-контролю продуктів харчування/Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”, (випуск 16) – 2016/16 – 1 грудня 2016 р. http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-onferenciy01-2-2016
 • Защепкіна Н.М., Мелконян А.А. Вдосконалення методу визначення гігієнічних властивостей текстильних матеріалів /Тези доповіді на Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 17). – Тернопіль – 2017. – С.104-105.
 • Защепкіна Н.М., Мелконян А.А., Недобойко С.А. Защепкіна Н.М., / II Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016 р,м. Херсон,– С. 197.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Гуренок Г.С. Порівняння динамічного і статичного методів вимірювання вольт-амперної характеристики сонячної батареї/ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016 р. – Херсон.–С.196.
 • Защепкіна Н.М., Наконечний О.А. Удосконалення оптичних методів контролю робочої поверхні фільтрувальних мембран за допомогою телевізійних вимірювальних систем / II Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016. – Херсон. – С.65-68
 • Защепкіна Н.М.Контроль пилопроникності матеріалу від дії автомобільного пилу// Матеріали V Міжнародної науко-технічної конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортної галузей». –  Луцьк. – 29.05-1.06.2018. – С.11 
 • Защепкіна Н.М. Графічні задачі з комбінаторики на основі цифрової клавіатури// Матеріали ХІХ Міжнародної конференції з математичного моделювання присвячена 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фурє.– Херсон. – ХНТУ. – 2018. – С.5.
 • Защепкіна Н.М. Perspectives of using television information measuring system / Защепкіна Н.М., Маркін М.О., Наконечний О.А.// Матеріали ХШ Міжнародної наукової конференції «Modern achievements of science and education. –Netanya, Israel. -2018. –S.7
 • Защепкіна Н.М. Застосування люмінесцентних методів аналізу в експрес-метрії сортових якостей машинних масел /Защепкіна Н.М., Наконечний О.А., Музика М..І.// Збірник тез у міжнародній науково-технічній конференції «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво». – 15-16. 11.2018. – С.
 • Защепкіна Н.М. Вимірювання енергетичної освітленості імітатора сонячного випромінювання монохромним приймачем/Защепкіна Н.М., Божко К.М.//Збірник праць Міжнародної наукової інтернет конференція «Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технологічні аспекти становлення. Частина 1. Тернопіль. – 12.06. –  2018. С.93-96.
 • Защепкіна Н.М. Контроль якості фритюрних олій вибраними оптичними методами аналізу / Н.М. Защепкіна, В.В. Таранов, О.А. Наконечний // VII UkrainianPolish Scientific Dialogues. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019, pp. 52-54.
 • Федорченко, О.В.. Perspectives of using television information measuring system / О.В.Федорченко, О.В.Закора, Н.М.Защепкіна.// VII UkrainianPolish Scientific Dialogues. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019, С.118-120 .
 • .Защепкіна Н.М Математична модель контролю розмірних спектрів воскових включень соняш-никової олії в технологічному процесі вінтеризації //Н.М.Защепкіна, В,В. Таранов, О.А.Наконечний// Матеріали ювілейної xx міжнародної конференції з математичного моделювання. – 17-20 вересня 2019 року.–Херсон.– С.52.
 • .Защепкіна Н.М.  Перспективи застосування графічних пакетів LabVIEW, LabVIEW/DSC для конструювання приладів / Защепкіна Н.М., Дубягін Б.В.// Матеріали XVII Міжнародної науково-технічна конференція «Приладобудування:стан і перспективи». – К.: НТУУ “КПІ”.– 15-16 травня 2018 р..
 • .Защепкіна Н.М. Проблема впливу виробничого пилу на організм людини /Защепкіна Н.М., Смирнов М.Ю.// Матеріали XVII Міжнародної науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи». – К.: НТУУ “КПІ”.– 15-16 травня 2018 р.
 • Мельничук Б.В. Безпека життя людин/ Мельничук Б.В., Защепкіна Н.М.// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості” 5-6 червня 2020 року. С.88-90.
 • Прохорова І. А. Визначення і контроль механічних властивостей композитного матеріалу на основі армувальної поліпропіленової тканини/ Прохорова І. А., Защепкіна Н. М.  // Збірник праць XIV Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2020 р., м. Хайдусобосло.  Угорщина)/ C.21-23
 • Рябоконь Е.И. Применение методов «Сomputer vision» в системах управления качеством продукции/  Рябоконь Е.И., Защепкина Н.Н., Голубев Л.П.  // Міжнародна науково-практична конференція «Молодь – науці і виробництву – 2020:Іннова-ційні технології легкої промисловості» Херсон. С.143-144
 • Защепкіна Н. М.. Комп’ютерна-інтегрована система дозування рідкісніх продуктів / Защепкіна Н. М., Голубєв Л. П., Суров В. О. //ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи»24-16.05.2020. Київ. НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» С.46-47.
 • Защепкіна Н. М. Автоматизована система визначення відстані до об’єкту за допомогою стереозору / Защепкіна Н. М., Голубєв Л. П., Матяш О. М //XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна. – С.48-49.
 • Артемчук В.І Вплив складу атмосфери на урожайність травянистих рослин/ Артемчук В.І, Защепкіна Н.М // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна. – С.168-170.
 • Защепкіна Н. М. Визначення пилопроникності текстильних матеріалів за допомогою телевізійної інформаційно-вимірювальної системи / Защепкіна Н. М., Авагумян А. А. // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна. – С. 79-80.
 • Защепкіна Н. М. Програмний додаток контролю дисперсності розчинів/ Защепкіна Н. М., Мельниченко Д. С., Довга О. В. // XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.– С.80-81.