Маркін Максим Олександрович

NAEPS_Markin_Maksym_Oleksandrovych
Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Профіль у Академії Google

Профіль
LinkedIn

Профіль Publons (Web of Science)

Профіль
ORCID

У 2006 році закінчив з відзнакою приладобудівний факультет Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Прилади точної механіки” та здобув кваліфікацію “Магістр з приладобудування”.

З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”. У березні 2011 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Біспектрільний телевізійний засіб вимірювання параметрів безтигельної зонної плавки”.

На кафедрі працює з 2007 року. Викладає дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, “Інформаційні технології”, “Комп’ютерні технології”, “Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні”, “Програмування вимірювальних пристроїв”.

Наукові інтереси – телевізійна пірометрія, телевізійні інформаційно-вимірювальні системи.

Ненаукові інтереси – інформаційні технології, веб-програмування.

Маркін М.О. є:Автор понад 100 наукових публікацій та 5 патентів України:

Статті

 1. Маркін М.О. Мультиспектральні телевізійні прилади контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, Г.М.Згуровський, В.А.Порєв, Є.О.Бєлорусов, І.В.Бойко // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2006. – №4/2 (22). – С. 24-26.
 2. Маркін М.О. Вплив еквівалентної довжини хвилі на точність біспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін, В.А.Порєв, О.М.Маркіна // Наукові праці ДонНТУ, Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – 2007. – Вип. 14 (129). – С. 196-200.
 3. Маркін М.О. Оцінка похибки вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2009. – Вип. 38. – С. 102-106.
 4. Маркін М.О. Біспектральний телевізійний прилад контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, В.А.Порєв // Методи та прилади контролю якості. – 2009. – №23. – С. 102-105.
 5. Маркін М.О. Похибки вимірювання температури в біспектральній пірометрії / М.О.Маркін, В.А.Порєв // Наукові праці ДонНТУ, Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”, – 2010. – Вип. 18 (169), – С. 199-205.
 6. Маркін М.О. Підвищення точності вимірювання лінійних параметрів температурних фрагментів зони плавки / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, А.М.Драган // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2011. – №4/9 (52). – С. 41-44.
 7. Markin M.A. Specifics of the software development for building and modeling the peer-to-peer networks with information technologies / G.V.Poryev, M.A.Markin, Yu.A.Aginsky // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 78-87.
 8. Markin M.A. Television Pyrometry Improvement / M.A.Markin // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 88-93.
 9. Маркін М.О. Визначення геометричних розмірів мікрооб’єктів за допомогою телевізійних вимірювальних систем / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, Ю.А.Агінський // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2013. – Вип. 46. – С. 64-70.
 10. Маркін М.О. Формування вимірювального сигналу у біспектральній пірометрії / М.О.Маркін // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2014. – №1/5 (67). – С. 12-16.
 11. Markin M.A. Television Pyrometry Improvement / M.A.Markin // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2014. №3/4 (17). – С. 30-33.
 12. Маркін М.О. Алгоритми покращення зображень об’єктів в інфрачервоному діапазоні/ М.О.Маркін, О.М.Маркіна // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2014. – № 26(1069)2014. – С. 161-167.
 13. Маркін М.О. Порівняльний аналіз методу «інтегруючої сфери» та гоніометричного методу визначення світлового потоку / М. О. Маркін, Ю. Ю. Ковтун, В. І. Корнага, А. В. Рибалочка, Ю. А. Агінський // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2014. – Вип. 47(1). – С. 102-111.
 14. Діапазон лінійності біспектрального телевізійного пірометра / М. О. Маркін // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2015. №2 (146). – С. 104-108.
 15. Маркін М.О. Контроль геометричних розмірів зондів для атомно-силової мікроскопії інформаційно-вимірювальною системою / М. О. Маркін, С. М. Кущовий, О. М. Маркіна, К. О. Бутенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. Том 50. – С. 90-94.
 16. Markin M.O. Measurement of Temperature of Molten Zone at the Directional Crystallization of Blades of the Gas-Turbine Engine / M. O. Markin, S. M. Kushchovyi, O. M. Markina // Uspehi Fiziki Metalov. – 2017. Том 18, PP. 141–154.
 17. Markin M.O. Thermographic research CMOS-matrix CAM OLTEC LC-144P / M. O. Markin, М. V. Myronchuk, O. M. Markina // Scientific discussion (Praha, Czech Rep.). – 2017. VOL 1, No 8 (2017). – PP. 42–46.
 18. Markin M.O. Detection of Defects Adhesive Joints Optical Components / M. O. Markin, K. V. Bondar, O. M. Markina // Scientific discussion (Praha, Czech Rep.). – 2017. VOL 1, No 8 (2017). – PP. 77–81.
 19. Olga M. Markina, Maksym O. Markin, Maryna V. Filippova, Damian Harasim, Kanat Mussabekov, Azamat Annabayev, “The peculiarity of the construction of an optical-electronic system for measurement of geometrical parameters of objects in the micrometer range”, Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104456B (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280987.
 20. Markin M.O. Perspectives of Using Television Information-Measuring Systems // N.M.Zashchepkina, M.O.Markin, O.A.Nakonechnyi // Modern Achivements of Science and Education: Proceedings of the XIII International Scientific Conference. Sept. 6-13 2018. – Netanya, Israel. – PP. 115-119.
 21. Markin, M. MULTISPECTRAL PYROMETER / M.O.Markin, O.V.Yablunisky // Збірник праць ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15–16 травня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – С. 248-251.
 22. Маркін, M.О. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ З ПОПІКСЕЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ ЗОБРАЖЕНЬ/ М.О.Маркін, О.В.Коляда // Збірник праць ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15–16 травня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. – 2019. – С. 259-262.
 23. Маркін М.О. Сучасні методи експертизи соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризації / Н.М. Защепкіна, М.О. Маркін, В.В. Таранов, О.А. Наконечний // Прикладні питання математичного моделювання. – 2019. – №3. – С. 49-61.
 24. N.M. Zashchepkina, V.G. Zdorenko, N.R. Tierentyeva, O.M. Markina, M.O. Markin, K.M. Bozhko / Ultrasonic method of quality control for textile materials / Archives of Materials Science and Engineering 2019, 1-2(97) pp. 39-49. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=190363  [Scopus]
 25. K.M. Bozhko , N.M. Zashchepkina , M.O. Markin  , O.M. Markina Single-pulse method for measuring the current-voltage characteristics of solar panels / Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. Vol. 99, Is. 2019 1-2. – PP. 24-29. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=195072 [Scopus]
 26. N.M. Zashchepkina , V.G. Zdorenko, M.O. Markin, S.V. Barilko, D.O. Shipko. Contactless ultrasonic method for determining knitted fabrics tension / Archives of Materials Science and Engineering. – 2022. Vol. 112, Is. 1. May 2022. – PP. 13-24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.0286 [Scopus].

Патенти

 1. Пат. 20455 України, МПК (2006) H04N 7/00. Біспектральний телевізійний пірометр / Маркін М.О., Порєв В.А., Янушкевич О.В.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200609021, подано 14.08.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1/2007. 4 с.: іл.
 2. Пат. 38910 України, МПК (2006) H04N 7/00. Мультиспектральний телевізійний пірометр / Маркін М.О., Порєв В.А., Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200810067, подано 04.08.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2/2009. -4 с.: іл.
 3. Пат. 44655 України, МПК (2006) H04N 7/00. Мультиспектральний телевізійний пірометр на основі тришарової матриці / Маркін М.О., Порєв В.А., Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200904336, подано 30.04.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19/2009. – 4 с.: іл.
 4. Пат. 118191 України, МПК (2017.01) G01Q 40/02 (2010.01) G01Q 60/00. Застосування DVD-диска як тестового об’єкта для калібрування мікроскопів у мікрометричному та нанометричному діапазонах / М. О. Маркін, В. П. Маслов, О. М. Маркіна. – № u201701514, подано 17.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. – 4 с.: іл.
 5. Пат. 118192 України, МПК G01N 21/896 (2006.01). Спосіб контролю клейових з’єднань оптичних деталей / М. О. Маркін, О. М. Маркіна. – № u201701516, подано 17.02.2017; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. – 4 с.: іл.

Монографії

 1. Markin, M. Television pyrometry improvement. / M. Markin, J. Musial, O. Polishchuk, R. Sorokatyi // Actual Problems of Modern Science : col. monograph. – Bydgoszcz, 2017. – P. 591 – 605.

Підручники

 1. Технологии приборостроения : учебник / В.М. Шарапов, Г.С. Тымчик, К.В. Базило, Т.Ю. Кисиль, Л.Г. Куницкая, М.А. Маркин, Ж.В. Сотула, В.В. Туз, Р.Г. Тымчик, С.А. Филимонов ; под. ред. В.М. Шарапова. – Черкассы : Брама-Украина, 2009. – 320 с.

Навчальні посібники

 1. Технологія оптичного виробництва : Навчальний посібник для студентів ВНЗ [електронний навчальний посібник] // Г.С.Тимчик, М.В. Філіппова, М.О. Маркін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – 168 с.  українською мовою; № протокола метод. ради 6/16; дата 21.06.2016.
 2. Інформаційні, інтелектуальні та нанотехнології: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» / Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, М. О. Маркін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 с.
 3. Добролюбова, М. В. Обчислювальна техніка та програмування. Процедурна складова мови С# [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова, М. О. Маркін, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 154 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42415

Стандарти

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. Г.С. Тимчик [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 42 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.– К. : Міністерство освіти і науки України, 2013.  – 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 4. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. Г.С. Тимчик [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 39 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 5. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 6. Освітньо-професійна програма підготовки магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 45 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 44 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 36 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 9. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 36 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 10. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 38 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 11. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 35 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 12. Освітньо-професійна програма підготовки магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 40 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).

Методичні вказівки

 1. Маркін М.О. Телевізійні наукові та технологічні прилади і системи : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади та системи” / В.А.Порєв, С.Х.Кушнір, М.О.Маркін та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – 44 с.
 2. Маркін М.О. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму підготов. 6.051003 “Прилади” / В. А. Порєв, С. Х. Кушнір, М. О. Маркін та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2010. – 32 с.
 3. Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика [Текст] : метод. вказівки до проведення практики для студ. всіх форм навч. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спец. 7.05100304, 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Уклад. М.О.Маркін, О.М.Маркіна – К. : НТУУ “КПІ”, 2013. – 76 с.
 4. Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології. Частина 1 [Електронне видання] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 50 с.
 5. Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології. Частина 2 [Електронне видання] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 98 с.
 6. Порєв В.А., Маслов В.П., Маркін М.О. Новітні інформаційно-вимірювальні технології. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальностей 7(8).05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Укладачі: В. А. Порєв, В. П. Маслов, М. О. Маркін – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. ‑ 40 с.

Науково-технічні рекомендації

 1.  Розробка алгоритмів для покращення зображень в інфрачервоному діапазоні: науково-технічні рекомендації / [авт. кол. : Маркін М.О., Маслов В.П., Порєв В.А. та ін.]. – К. : НАН України, ІФН ім. В.Є. Лашкарьова, 2013. – 40 с.

Тези доповідей на конференціях

 1. Маркін М.О. Пристрій для точного вимірювання кутів / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: IV науково-техн. конф., 26 – 27 квітня 2005 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2005. – С. 132-134.
 2. Маркін М.О. Метод калібрування кутовимірювального пристрою / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна, Ю.В.Киричук, С.В.Кур’ята // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: V науково-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 153-154.
 3. Маркін М.О. Новий високоточний кутовимірювальний пристрій для попередньої виставки ДНГ / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна, Ю.В.Киричук, С.В.Кур’ята // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: V науково-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 154-155.
 4. Маркін М.О. Підвищення точності мультиспектральних телевізійних пірометрів / М.О.Маркін // Інформатика та комп’ютерні технології : міжнар. студ. наук.-техн. конф., 11 -13 грудня 2007 р. – Донецьк, 2007. – С. 574-575.
 5. Markin M. Equivalent wave-length of bispectral television pyrometer / M.Markin, O.Markina // Innovations in Science and Technology : foreign language conference, 25.03.2008 – K., 2007. – P.14 -16.
 6. Маркін М.О. Дослідження похибок мультиспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : VІІ наук.-техн. конф., 22 – 23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 162.
 7. Маркін М.О. Еквівалентна довжина хвилі біспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : VІІ наук.-техн. конф., 22 – 23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 163.
 8. Маркін М.О. Оцінка точності вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О.Маркін // Інформатика та комп’ютерні технології : IV міжнар. студ. наук.-техн. конф., 25 – 27 листопада 2008 р. – Донецьк, 2008. – С. 486-488.
 9. Маркін М.О. Метрологічні аспекти мультиспектральної телевізійної пірометрії / М.О.Маркін // Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології : V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців, 11 – 15 травня 2009 р. – Донецьк, 2009. – С. 56-57. – На компакт диску.
 10. Маркін М.О. Лабораторний стенд для експериментального визначення еквівалентної шуму різниці колірних температур / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: ІІ-га наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 25-26 листопада 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – С.84-86.
 11. Маркін М.О. Вдосконалення методів і засобів біспектральної пірометрії / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 147-148.
 12. Маркін М.О. Лабораторний стенд для експериментального визначення спектральної характеристики ПЗЗ-матриці камери / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 148-149.
 13. Маркін М.О. Математична модель вихідного сигналу біспетрального телевізійного пірометру / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 149-150.
 14. Маркін М.О. Фізична модель формування вихідного сигналу в біспектральній пірометрії / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 146-147.
 15. Маркін М.О. Аналіз впливу складових похибок вимірювання температури в телевізійній пірометрії / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, А.М.Драган // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 147-148.
 16. Маркін М.О. Формування вхідного сигналу в телевізійній інформаційно-вимірювальній системі / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 148-149.
 17. Маркін М.О. Аналіз шляхів вдосконалення засобів телевізійної пірометрії / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 3-тя наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2011 р. – м. Івано-Франківськ, 2011. – С.101-102.
 18. Маркін М.О. Проблеми використання телевізійних засобів для аналізу оптичних полів / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 3-тя наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2011 р. – м. Івано-Франківськ, 2011. – С.102-103.
 19. Маркін М.О. Системи автоматизованого проектування в аналітичному приладобудуванні / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 159-160.
 20. Маркін М.О. Наукові школи кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 163-164.
 21. Маркін М.О. Застосування телевізійних вимірювальних систем для контролю забруднення міської атмосфери / М.О.Маркін, А.О.Козоріз // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 164-165.
 22. Маркін М. О. Прилад для вимірювання вольт-амперної характеристики сонячних елементів на базі контролера ARDUINO / М.О.Маркін, В.В. Фарафонова // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІІ наук.-техн. конф., 23 – 24 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 157-158.
 23. Маркин М.А. Инструментально-методическое обеспечение контроля акустических загрязнений жилых помещений / М.А.Маркин, О.И.Козак // Новые направления развития приборостроения: 6-я междунар. науч.-техн. конф., 24-26 апреля 2013 г. – Минск, 2013. С. 25.
 24. Маркин М.А. Использование аппаратно-вычислительной платформы ARDUINO в проектировании приборов в учебных целях / М.А.Маркин, В.В.Фарафонова // Новые направления развития приборостроения: 6-я междунар. науч.-техн. конф., 24-26 апреля 2013 г. – Минск, 2013. С. 356.
 25. Маркін М. О. Телевізійна інформаційно-вимірювальна система на основі одноплатного комп’ютера // М.О.Маркін, В.В.Фарафонова // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 4-та наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2013 р. – м. Івано-Франківськ, 2013. – С.179-180.
 26. Маркин М.А. Исследование темнового шума камеры телевизионной информационно-измерительной системы / М.А.Маркин, А.Н.Елисеев // Новые направления развития приборостроения: 7-я междунар. науч.-техн. конф., 23-25 апреля 2014 г. – Минск, 2014. С. 20.
 27. Маркин М.А. Диапазон линейности биспектрального телевизионного пирометра / М.А.Маркин // Новые направления развития приборостроения: 7-я междунар. науч.-техн. конф., 23-25 апреля 2014 г. – Минск, 2014. С. 41.
 28. Маркин М.А. Программное обеспечение для телевизионной информационно-измерительной системы для измерения геометрических параметров объекта / М.А.Маркин, В.В.Фарафонова // Новые направления развития приборостроения: 7-я междунар. науч.-техн. конф., 23-25 апреля 2014 г. – Минск, 2014. С. 80.
 29. Маркин М.А. Сравнительный анализ метода “интегрирующей сферы” и гониометрического метода определения светового потока для осветительных систем с различным типом светораспределения / М.А.Маркин, Ю.Ю.Ковтун // Новые направления развития приборостроения: 7-я междунар. науч.-техн. конф., 23-25 апреля 2014 г. – Минск, 2014. С. 225.
 30. Маркін М. О. Похибка біспектрального телевізійного пірометра від нерівномірності чутливості світло-електричного перетворювача / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІІІ наук.-техн. конф., 23 – 24 квітня 2014 р. – К., 2014. – С. 137-138.
 31. Маркін М.О. Діапазон лінійності біспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference “Dny vědy – 2014”. – Díl 33. Technické vědy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o., 27.04.2014 – 05.05.2014. – Прага, Чехія, 2014. – С. 99 – 101.
 32. Маркін М.О. Анализ погрешностей, которые влияют на качество телевизионного изображения / М.О.Маркін // Materialy X Miedzynarodowej nau-kowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2014” Volume 31. Techniczne nauki. Nauka i studia. 07 – 15.05.2014. – Przemysl, 2014. – С. 95-96.
 33. Маркін М.О. Контроль геометричних параметрів зондів атомно-силової мікроскопії з допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О. Маркін, К.О. Бутенко, С.М. Кущовий // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015» Volume 11. 07 – 15.06.2015. – Przemysl, 2015. – С. 34-36.
 34. Маркін М.О. Особливості визначення контрасту при формуванні зображення телевізійною інформаційно-вимірювальною системою / М.О. Маркін, В.А. Порєв, С.М. Кущовий // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2015» Volume 13. Matematyka. Fizyka : 07 – 15.06.2015. – Przemysl, Nauka i studia, 2015. – С. 10-12.
 35. Маркин М.А. Современный метод определения класса шероховатости поверхности / М.А.Маркин, С.А.Демидкин // Новые направления развития приборостроения: 8-я междунар. науч.-техн. конф., 22-24 апреля 2015 г. – Минск, 2015.
 36. Маркин М.А. Необходимость разработки портативного телевизионного средства измерения геометрических параметров объектов / М.А.Маркин, В.В.Фарафонова // Новые направления развития приборостроения: 8-я междунар. науч.-техн. конф., 22-24 апреля 2015 г. – Минск, 2015.
 37. Маркин М.А. Управление температурным полем в процессе направленной кристаллизации / М.А.Маркин, С.А.Демидкин // Новые направления развития приборостроения: 8-я междунар. науч.-техн. конф., 22-24 апреля 2015 г. – Минск, 2015.
 38. Маркін М. А. Інформаційно-вимірювальна система для контролю параметрів направленої кристалізації в процесі виготовлення робочих лопаток ГТД та ГТУ / М. А. Маркін, С. М. Кущовий // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 176-177. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 39. Маркін М. А. Методи виготовлення лопаток газотурбінних двигунів / М. А. Маркін, О. Ю. Гудзенко// Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 52.
 40. Маркин М.А. Влияние температуры в процессе направленной кристализации на дендритную структуру рабочих лопаток ГТД и ГТУ / М. А. Маркин, С. М. Кущевой // Новые направления развития приборостроения: 9-я междунар. Науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 20-22 апреля 2016 г. ‑ Минск, БНТУ. – С. 33.
 41. Маркин М.А. Оптико-электронные системы для определения коэффициента пропускания оптических деталей / М. А. Маркин, М. В. Мирончук // Новые направления развития приборостроения: 9-я междунар. Науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 20-22 апреля 2016 г. ‑ Минск, БНТУ. – С. 36.
 42. Маркин М.А. Способ контроля дефектов клеевых соединений оптических деталей / М. А. Маркин, К. В. Бондарь // Новые направления развития приборостроения: 9-я междунар. Науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 20-22 апреля 2016 г. ‑ Минск, БНТУ.
 43. Маркин М.А. Программное обеспечение для телевизионного средства измерения геометрических параметров микрообъектов / М. А. Маркин, В. В. Фарафонова // Новые направления развития приборостроения: 9-я междунар. Науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 20-22 апреля 2016 г. ‑ Минск, БНТУ. – С. 32-33.
 44. Маркин М.А. Тенденции развития компьютерного моделирования процессов кристаллизации металла / М. А. Маркин, О. Ю. Гудзенко // Новые направления развития приборостроения: 9-я междунар. Науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 20-22 апреля 2016 г. ‑ Минск, БНТУ. – С. 114.
 45. Маркін М. О. Доцільність реалізації і інновацій на прикладі портативного телевізійного засобу вимірювання геометричних параметрів мікрообєктів / М.О.Маркін, В.В. Фарафонова // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні : XI міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених, 15 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 157-158.
 46. Маркін М. О. Симуляція контролю процесу кристалізації металу / М. О. Маркін, О. Ю. Гудзенко // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХV наук.-техн. конф., 17 – 18 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 98-99.
 47. Маркін М. О. Керування температурним полем в процесі екструзії алюмінієвих профілів / М. О. Маркін, С. М. Кущовий, О. М. Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХV наук.-техн. конф., 17 – 18 травня 2016 р. – К., 2016. – С. 104-105.
 48. Маркін М. О. Тенденції застосування телевізійних засобів вимірювання для контролю плавки робочих лопаток газотурбінних двигунів / М. О. Маркін, С. М. Кущовий, О. М. Маркіна // Прикладні науково-технічні дослідження : Міжнар. наук.-практ. конф., 5 – 7 квітня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 96.
 49. Маркін М. О. До питання створення інформаційної моделі технологічного процесу складання виробів / М.В. Філіппова, М.О. Маркін, М.О. Демченко // Матеріали Ⅴ Міжн. Наук.-техн. конф. молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 17-18 листопада 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 121-122.
 50. Маркин М.А. Оптико-электронные системы обнаружения дефектов клеевых соединений оптических деталей / М. А. Маркин, К. М. Бондарь, О. Н. Маркина // Новые направления развития приборостроения: 10-я междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых и студентов. 26-28 апреля 2017 г. ‑ Минск, БНТУ. – С. 26-27.
 51. Маркін М. О. Виробнича система складання виробів / М. В. Філіппова, М. О. Маркін, К. П. Волошин // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації: XVI Міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів. 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КНУ ім. М. Остроградського. – С. 85-86
 52. Маркін, M.О. РЕСУРСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА / М.О.Маркін, М.Землянський // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: ХVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 15–16 травня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 96-97.
 53. Маркін, М.О. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ПОВІТРЯ / М.О.Маркін, В.В.Станкевич // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: ХVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 15–16 травня 2019 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 111-112.
 54. Маркін, М.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ НАЕПС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / М.О.Маркін // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 травня 2019 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 19-20.
 55. Маркін, М.О. НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ СЕРЕДНЬОГО БАЛА ВСТУПНИКА / М.О.Маркін // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 травня 2019 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 79.
 56. Маркін, М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПІДРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО БАЛУ АТЕСТАТУ / М.О.Маркін // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”, 13 травня 2019 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 84.
 57. Маркін, М.О. Статистичний аналіз результатів ЗНО з математики та фізики вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2016–2019 роках / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 56-60.
 58. Маркін, М.О. Мобільні застосунки закладів вищої освіти під час організації вступної кампанії / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 20-22.
 59. Маркін, М.О. Аналіз контингенту вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського, які претендують на галузевий та сільський коефіцієнти / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 64-73.
 60. Маркін, М.О. Створення веб-інтерфейсу для тренажера ЗНО з історії України / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 18 – 19.
 61. Маркін, М.О. Особливості організації реєстрації для складання творчого конкурсу для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставра / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 73–75.
 62. Маркін, М.О. Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського як основне джерело інформування вступників / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 12–14.
 63. Маркін, М.О. Організаційні особливості реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування в умовах / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 119–121.
 64. Маркін, М.О. Про особливості прийому документів вступників пільгових категорій / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 76–83.
 65. Маркін, М.О. Вступна кампанія до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 122–128.
 66. Маркін, М.О. Підсумки прийому вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 46 – 56.
 67. Маркін, М.О. Особливості підходів до організації сайтів структурних підрозділів та їхнє значення в профорієнтаційній роботі в умовах інформаційного суспільства / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 8 – 11.
 68. Маркін, М.О. Можливі помилки в особових даних викладацького складу ЗВО, що занесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти / М.О.Маркін та ін. // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 136 – 138.
 69. Маркін, М.О. Особливості проведення творчого конкурсу для вступу на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»(бакалаврат) // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 44 – 45.
 70. Маркін, М.О. Особливості опрацювання електронних заяв вступників, які претендують на отримання сільського коефіцієнта // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 129 – 132.
 71. Маркін, М.О. Особливості зарахування вступників в межах квоти-1 до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році // IІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи”, 13 червня 2020 р. – К.: Секретаріат Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – С. 89 – 91.
 72. Розподіл ресурсів приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / В. М. Можаровський, М. О. Маркін, П. Л. Литвиненко, С. А. Мураховський [та ін.] // Вступна кампанія до закладів вищої освіти України : проблеми та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 13 червня 2020 р.). – К. : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. – С. 134-136.
 73. Маркін, М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ ЗАЯВ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ДЛЯ УЧАСТІ У ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА КВОТОЮ 2 / Можаровський В. М., Литвиненко П. Л., Маркіна О.М. та ін.// ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи», 26.05.2021. – К.: Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – С. 142-149.
 74. Маркін, М.О. ЄДИНИЙ РЕЄСТР ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОСОБЛИВІ УМОВИ ВСТУПУ, В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ – МОДУЛЬ «ОСОБЛИВІ УМОВИ» / Можаровський В. М., Литвиненко П. Л., Маркіна О.М. та ін.// ІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи», 26.05.2021. – К.: Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – С. 150-156.
 75. Маркін, М.О. Вплив джерела освітлення на точність інформаційно-вимірювальної системи попередньої діагностики стану здоров’я / М.О.Маркін, Д.В.Тимофєєв // XVII Всеукр. наук.-прак. конф. студ., аспірантів та мол. вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07 – 08 грудня 2021 р. – К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2021. – С. 248-251.
 76. Довгалюк Р. Ю. Оцінка невизначеності вимірювання показника якості води та способи її врахування при побудові метричних шкал / Р. Ю. Довгалюк, М. О. Маркін, Н. М. Защепкіна // Наука та освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січ. 2022 р., м. Хайдусобосло, Угорщина. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – C. 128-131.