Шевченко Костянтин Леонідович

Шевченко Костянтин Леонідович
Посада: професор
Науковий ступінь:  доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: k.shevchenko@kpi.ua , 0(44) 227-81-94

Персональна сторінка викладача

LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

У 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю матеріалів, речовин та навколишнього середовища.

З 1999 по 2014 роки завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну.

З 2014 року перейшов на роботу в НТУУ КПІ.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.08 – радіовимірювальні прилади.

З 2016 року – професор кафедри АЕД (зараз ІВТ).

Опублікував у співавторстві 6 монографій (з них 2 колективних), 1 підручник з грифом МОНУ. Є автором та співавтором більше 100 статей у наукових періодичних виданнях, з них більше 40 зареєстровано у наукометричній базі Scopus. У науковому доробку 62 авторських свідоцтва та патенти.

Член міжнародної конфедерації з вимірювань IMEKO, комітет ТК13 – вимірювання в біології та медицині.

Наукові інтереси: вимірювання слабких та надслабких сигналів широкого частотного діапазону, медична вимірювальна техніка.

Основні дисципліни: інформаційно-вимірювальні системи, технології проектування ІВС, вимірювання електричних та неелектричних величин.

Основні публікації:
  • Yanenko O.P., Shevchenko K.L., Kychak V.M. Methods and means of formation, processing and use of low-intensity electromagnetic signals// Монографія. Вид. ВНТУ- Вінниця: 2020 – 268 с.
  • S. Levytskii and K. Shevchenko, “Comparative Analysis of Existing Cardiac Output Measurement Methods,” 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 204-208, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208999. (Scopus)
  • K. Shevchenko, S.  Levytskii, Yu. Shtefura. Noise method for assessing the parameters of cardiac activity / Electronics and Control Systems 2020. N 1(63): 81-85. ISSN 1990-5548. DOI:10.18372/1990-5548.63.14527. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU/article/view/1452.
  • Yanenko O., Schevchenko K., Shulha V., Holovchanska O. Photometric Absorbante Spectrum Analizer of Slightly Transparent Biomaterials/ Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія: Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. Випуск 69, 2017 р. С. 62-65.
  • Yanenko, O., Peregudov, S., Shevchenko K.,  Malanchuk, V. Assessment of Dielectric Implantable Biomaterials Compatibility Based on the Level of Low-intensity mm-range Signals/2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020 – Proceedings, 2020, с. 436-441. doi: 10.1109/ELNANO50318.2020.9088762 https://ieeexplore.ieee.org/document/9088762.
  • Штефура Ю.В., Шевченко К.Л., Хімічева Г.І. Пристрій для вимірювання глибини термічних уражень біологічних тканин/ Modern engineering and innovative technologies. Issue 11 / Part 1. 2020 р. С. 42-48. Karlsruhe, Germany. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-11-01-046. http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit11-01-046.
  • Pinchevska O., Sedliačik, J., Baranova, O., Shevchenko K. Acoustic defectoscopy of veneer layered composite materials. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2020, 62(2), с. 89-98.