Івасенко Віталій Михайлович

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: ivasenko-vitaliy@ukr.net, 0(97) 9461496

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Scopus Profile

Профіль
LinkedIn

LinkedIn Profile

Профіль
ORCID

0000-0001-8318-7437

2005 – 2011 р. – студент, національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи»,  кваліфікація: магістр з приладобудування.

2011 – 2013 р. – інженер ТОВ «Автоекоприлад».

2013 – 2016 р. – аспірант кафедри «Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем» НТУУ “КПІ”.

2015 – 2019 р. – асистент кафедри Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ “КПІ”.

2016 р. – Кандидат технічних наук за спеціальністю «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». НТУУ “КПІ”. Тема дисертації : «Вдосконалення методів та засобів вимірювання концентрації шкідливих речовин у викидах автозаправних станцій.

2019 р. – асистент кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Наукові інтереси, дисципліни

Аналітичні екологічні прилади, Екологічний моніторинг, Пристрої інформаційних вимірювальних систем екологічної безпеки

Методичні роботи, конспекти лекцій

Екологія сталого розвитку, Екологічна безпека, Моніторинг довкілля заповідників та рекреаційних зон, Аналітичні екологічні прилади

Публікації: бібліографії, як подаються до журналу. Посилання на викладені статті
  • Івасенко В. М. Автозаправні станції: дослідження обсягів викидів, вплив на довкілля / В. М. Івасенко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/4 (21). – С.8-12.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tatrv_2015_1(4)__3.pdf
  • Івасенко В. М. Полум`яно-іонізаційний детектор з коаксіальним подаванням газів. Експериментальні дослідження / В.П. Приміський, В. М. Івасенко // Метрологія та прилади. – 2015. -№ 2. – С. 29-32. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mettpr_2015_2_7
  • Івасенко В. М. Дослідження основних метрологічних характеристик полум’яно-іонізаційного детектора / В. М. Івасенко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Приладобудування. – 2015. – Вип. 49. – С. 75-81. http://visnykpb.kpi.ua/article/view/46890/43066
  • Івасенко В. М. Визначення похибки полум’яно –іонізаційного газоаналізатора. [Текст] / В. М. Івасенко, Т.О. Винниченко// Технологический аудит и резерви производства. –2016.-№6/3(32) – С. 52-56. https://cyberleninka.ru/article/n/viznachennya-pohibki-polum-yano-ionizatsiynogo-gazoanalizatora
  • Івасенко В. М.Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище. / В. М. Івасенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – № 16 (1238). – С. 123-131. http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/102469
  • Івасенко В. М. Вплив автозаправних станцій на навколишнє середовище / В. М. Івасенко, А.Люлевичо, В. Старовіт, Є. Штифорук, Л. Манзюк// Метрологія та прилади. – 2018. -№5-І(67). – С. 140-143. http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/11/VPLYV-AVTOZAPRAVNYH-STANTSIJ-NA-NAVKOLYSHNYE-SEREDOVYSHHE.pdf
  • Івасенко В. М. Вимірювання діоксиду вуглецю в приміщенні громадських, житлових та офісних будівель / В. М. Івасенко, Б.С. Ганчев // «ScienceRise» – 2018. -№7(48). – С. 38-41. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/texc_2018_7_10.pdf
  • Івасенко В. М. Визначення залежності концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні від зовнішньої концентрації / В. М. Івасенко, А. А. Люлевич // «ScienceRise» – 2018. -№11(52). – С. 43-45 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/texc_2018_11_10.pdf
Дистанційні курси (назва та посилання)
Робота куратора
  • Куратор групи ПНп-01