Відгук на освітньо-наукову програму (ДП «УКРМЕТЕРТЕСТСТАНДАРТ»)

Відгук на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Мета ocвiтньої програми полягає у пiдготовцi висококвалiфiкованих, конкурентоспроможних, iнтегрованих у европейський та свiтовий науково-технiчний простiр фахiвцiв ступеня доктора фiлософiї з метрологii та iнформацiйно-вимiрювальної технiки. Освiтня програма спрямована на формування та розвиток загальної i професiйної компетентностi майбутнiх докторiв фiлософiї i opiєнтована на науково-дослiдну роботу у галузi метрологiї, вимiрювальної технiки, iнформацiйних вимiрювальних технологiй та систем з можливiстю набуття компетенцiї для подальшого наукового i викладацького зростання. Включає в себе загальну та фахову компетентнiсть, необхiднi для формування наукового працiвника, маючогоого справу з вимiрюваннями та їx застосуванням. Наведена матриця вiдповiдностi програмної компетентностi з компонентами ocвітньої програми показує логiчний їx зв’язок.

Аналiз компонент та їх змiсту дають можливiсть прийти до висновку, що навчання здобувачiв освiти за даною освiтньо-науковою програмою дозволяє пiдготувати фахiвцiв, якi задовольняють поточним i майбутнiм вимогам, на перспективу, потенцiйних роботодавцiв.

Приймаючи до уваги, наведене вище, вважаю, що освітньо-наукову програму можна рекомендувати для пiдготовки в Нацiональному технiчному унiверситетi України «Київський полiтехнiчний iнститут iм. Iгоря Сiкорського» докторiв фiлософii за спецiальнiстю 152 «Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна техніка».

В.о. заступника генерального директора
Держваного підприємства «Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, сертифікації
та захисту правд споживачів»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
доктор технічних наук, професор

Олександр САМОЙЛЕНКО