Відгук на освітньо-наукову програму (Інститут технічної теплофізики)

Відгук на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Освітньо-наукова програма розроблена групою висококваліфікованих фахівців, що відповідає вимогам забезпечення програм третього рівня вищої освіти.

В програмі детально викладено мету, її ключові характеристики, напрями викладання та оцінювання, програмні компетентності, результати навчання, ресурси забезпечення реалізації програми.

Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни, які дозволяють формувати загальні та фахові компетенції майбутнього доктора філософії з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Навчальний план підготовки докторів філософії рецензованої освітньо-наукової програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» повністю відповідає її завданням. Логіко-структурна схема вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають критеріям підготовки здобувачів вищої освіти за рецензованою освітньо-науковою програмою.

У спішне виконання зазначеної освітньо-наукової програми здобувачами освіти дозволяє отримати кваліфікацію, яка, безумовно, відповідає вимогам сьогодення та запитам потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

З урахуванням вищезазначеного вважаю, що дану освітньо-наукову програму можна рекомендувати для підготовки в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» докторів філософії за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Заступник директора з наукової роботи
Інституту технічної теплофізики НАН України,
член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, професор

В.П.Бабак