Богомазов Сергій Анатолійович

Богомазов Сергій Анатолійович
Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: bogomazov.sergiy@lll.kpi.ua, (044) 204-98-93

Персональна сторінка викладача

Scopus Profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

Закінчив Київський політехнічний інститут 1980 році за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація інженер-системотехнік.

В 1980-1982 р. – інженер в/ч 14109 (м.Сімферополь). Технічна підтримка електронно-обчислювального обладнання станції спостереження за космічними апаратами.

В 1882 -1985 р. – інженер НВО «Квант» (м.Київ). Розробка спеціалізованих процесорів цифрової обробки сигналів.

З 1986 року працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У 1989 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.13.01 – “ Управління в технічних системах ” на тему “Параметричне діагностування та ідентифікація безперервних систем автоматичного управління ” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1994 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації еспериментальних досліджень.

В 2006-2017 р. працював за сумісництвом старшим науковим співробітником НДІ АЕД КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Куратор групи ПА-01мп

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт:
 • Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних (2010 -2011р.). Держ.р.№0110U002423, держ.обл.№0211U008995.
 • LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні Ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу (2012 – 2013р.). Держ.р.№0112U000814, держ обл. №0213U006576.
 • Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів (2014 – 2015р.). Держ. р. №0114U000552, держ. обл. № 0215U009246.
 • Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів (2015 – 2017р.). Держ. р. №0116U003694,  держ.обл. № 0217U006724.
Наукові інтереси:

мікропроцесорні та мікроконтролерні системи збору даних, системи інтернету речей, розробка платформо-незалежного програмного забезпечення.

Викладає дисципліни:

Системне програмування, Мікропроцесорні системи, Комп’ютерні засоби вимірювання, Програмування інформаційно-вимірювальних систем.

Методична робота
 • Богомазов С.А. Електротехнічні матеріали та компоненти: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Б.П Хіміченко, С.А. Богомазов.– Київ : НТУУ «КПІ», 2012.-66 с.
 • Богомазов С.А. Мікроконтролерні обчислювачі. Ч.1:Мова програмування асемблер А51:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / С.В. Іванов, С.А. Богомазов, Д.С. Мішкін. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 114 с.
 • Богомазов С.А. Мікроконтролерні обчислювачі. Ч.2: Робота з периферійними пристроями: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / С.В. Іванов, С.А. Богомазов, Д.С. Мішкін. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 68 с.
 • Богомазов С.А. Мікроконтролерні обчислювачі. Ч.3: Мова програмування С51: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт //С.В. Іванов, С.А. Богомазов, Д.С. Мішкін. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012 – 95 с.
 • Голова робочої групи з розробки освітньо-професійної програми «Інформаційні вимірювальні технології та системи» (рівень вищої освіти перший (бакалаврський) за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). Ухвалено на засіданні Вченої ради університету від 02 квітня 2018 р. протокол №4.
Основні публікації
 1. Богомазов С.А. Аналіз алгоритмів вимірювання похибки різнополярності перетворювачів напруги термоелектричних / В.В.Літвіх, С.А.Богомазов, Ю.С.Шумков, А.О. Назаренко // Механіка гіроскопічних систем: Наук.-техн. сб. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 84-93.
 2. Богомазов С.А. LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні Ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу / Ю.М. Туз, С.А. Богомазов, В.П. Зінченко// Звіт про НДР(заключний). – Держ.р.№0112U000814, держ обл. №0213U006576. – К.: УкрІНТЕІ. – 2013. – 227 с.
 3. Богомазов С.А. Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів / Ю.М. Туз, С.А. Богомазов, К.Л. Шевченко // Звіт про НДР №2728-п (заключний). –  Держ. р. №0114U000552, держ. обл. № 0215U009246.-К.:УкрІНТЕІ. – 2015. – 223 с.
 4. Мартинюк Д.В., Богомазов С.А. Деревовидна бездротова сенсорна мережа субгігагерцового діапазону // X Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.- 2015.-С.217-220.
 5. Зейгерман Я.О., Богомазов С.А. Організація системи віддаленого збору даних на базі фреймворку KАА // X Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.- 2015.-С.187-192.
 6. Pidoyma V., Bogomazov S. Software development of test automation for flash-memory system// Intelligence. Integration. Reliability:Abstracts of the ІX international students and young scientists conference – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2016. – C.34-35.
 7. Олійник Д.Д., Богомазов С.А. Особливості реалізації мережевих систем збору даних на основі протоколу СОАР// XІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.- 2017.-С.92-94.
 8. Чмихун Є.М., Яремчук А.А., Богомазов С.А. Програмне забезпечення системи морських електромагнітних досліджень// XІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.- 2017.-С.129-131.
 9. Богомазов С.А. Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів / Ю.М. Туз, С.А. Богомазов, К.Л. Шевченко // Звіт про НДР №2910-п (заключний). -Держ. р. №0116U003694,  держ.обл. № 0217U006724. – К.: УкрІНТЕІ. – 2017. – 248 с.
 10. Smirnov V., Bogomazov S. Microprocessor powered monitoring of human body physical state // Інтелект. Інтеграція. Надійність: Тези учасн. ХI міжнар. конф. студ. та молодих вчених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018 – С.28-29.
 11. Баштовий М.Ю., Богомазов С.А.Організація систем Інтернету речей на основі технологій .NET /  М.Ю.Баштовий,  С.А.Богомазов // Збірник тез доповідей XVIII Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», 15-16 травня 2019 року, Київ, ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
 12. Смірнов В.О., Богомазов С.А. Система моніторингу фізіологічного стану людини з використанням Compressive Sensing// Збірник тез доповідей XVIII Міжнародної  науково-технічної  конференції ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи, 15-16 травня 2019 року, Київ, ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, с.203-204.
 13. Токаренко О.В., Богомазов С.А. Розробка системи Інтернету речей на основі платформо- незалежних технологій / О.В.Токаренко, С.А.Богомазов // XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 174-175.
 14. Богомазов С.А. Розподілена система збору даних на базі мережевих інтелектуальних сенсорів / С.А.Богомазов // XІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи», 13-14 травня 2020 р., Київ, Україна : збірник матеріалів конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 169-170.