Мокійчук Валентин Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти: mvv-pbf@lll.kpi.ua, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

Scopus Profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

Закінчив  Національний авіаційний університет у 2005 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи». У 2007 році захистив дисертацію зі спеціальності 05.11.16 – “Інформаційно-вимірювальні системи” на тему “Система статистичної діагностики стану виробів із композиційних матеріалів” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2012 році отримав атестат доцента.

З 2008 по 2018 рік працював за сумісництвом на посаді головного метролога Національного авіаційного університету.

З 2018 року працює на посаді доцента в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” на кафедрі ІВТ ПБФ.

Автор більше 30 ти наукових статей. 

Практична діяльність: підготовив до акредитації десять лабораторій, з них три калібрувальні. Розробив більше семидесяти методик калібрування засобів вимірювальної техніки для видів вимірювань:   

 • АUV – акустика, ультразвук, вібрація; 
 • М – маса та пов’язані з нею величини;
 • L – довжина; 
 • ЕМ – електрика та магнетизм; 
 • ТF – час і частота; 
 • Т – термометрія;
 • PR – фотометрія;
 • QM – хімія (кількість речовин).

Наукові інтереси: метрологія, метрологічне забезпечення, опрацювання даних вимірювань, оцінювання невизначеності, статистика у сфері метрологічного забезпечення, розпізнавання образів, системне та прикладне програмування, акредитація за міжнародними стандартами ISO 17025, ISO 17065 тощо.

Дисципліни, які викладалися: 

 • «Вимірювальні прилади 1 та 2»
 • «Системне програмування»
 • «Системи розпізнавання образів»
 • «Інтелектуальні вимірювальні компоненти в системах контролю якості»
 • «Аналогові та цифрові вимірювальні прилади»
 • «Комп’ютеризовані інформаційно-діагностичні системи»;
 • «Метрологія та вимірювання»;
 • «Організація та планування робіт у випробувальних та калібрувальних лабораторіях» (ISO/IEC 17025);
 • «Оцінка точності результатів вимірювань» (ISO 5725);
 • «Методи оцінювання точності результатів вимірювань»;
 • «Метрологічне забезпечення процесів управління якістю»

Методична робота:

Цифрові вимірювальні прилади. Навчальний посібник – К.: НАУ, 2006. – 166 с. (З грифом МОН України. Лист № 14/18.2-2672 від 30.11.2005 р.)

Статистичний аналіз даних вимірювань. Навчальний посібник – К.: Освіта України, 2013. – 320 с. (З грифом МОНМС України. Лист № 1/11-20005 від 25.12.2012 р.)

Теоретические основы информационно-измерительных систем Підручник (російською мовою); під ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака – К.: ТОВ «Софія-А», 2014. – 832 с.

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів: 0906 “Електротехніка”; 0907 “Радіотехніка”; 0910 “Електронні апарати”; 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”; 1601 “Інформаційна безпека”. – К.: НАУ, 2002. – 88 с.

Основні публікації: 

 • Обнаружение ударных повреждений сотовых панелей методом низкоскоростного удара // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2007. – №1. – С. 24-27. (http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103129/05-Eremenko.pdf?sequence=3)
 • Improving the efficiency of fuel combustion in view of uncertainty of oxygen concentration measurement // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Том 6, №8(84). – С. 54-59. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2016_6(8)__8.pdf)
 • Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем. // Системи обробки інформації. – 2018. –  Вип.2(153). – С.165-171.
 • Створення стандартних зразків питомої електропровідності авіаційних палив як складової забезпечення єдності вимірювання у хіммотологічних лабораторіях. // Український метрологічний журнал. – 2020. Вип. 2(2020). – С. 64-71.
 • Впровадження стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 у практику медичних лабораторій. Метрологічні аспекти. // Практика управління медичним закладом. – 2016. – № 3. С 84-87.
 • Ключевые аспекты подготовки к аккредитации метрологической службы ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» в соответствии с требова-ниями ILAC к калибровочным лабораториям. // Український метрологічний журнал. – 2016. – №2. – С. 6-8.

Куратор групи ПВ-81