Переглядів: 226

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (третій освітньо-науковий рівень)

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського веде підготовку на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю «152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань «15 Автоматизація та приладобудування» за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Освітня програма

Завантажити освітню програму

Сторінка освітньої програми на сайті Університету

Відгуки та громадське обговорення проєкту освітної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Можливості вступу

  • «Доктор філософії» (вступ до аспірантури)
    • термін навчання: 4 роки;
    • кваліфікація: доктор філософії з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Напрями підготовки

Інформаційні вимірювальні технологї та системи

Один з напрямів – це  комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки є частиною комп’ютерних комплексів. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, управління, експерименту в різних сферах науки та техніки.

Ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи. Тому так багато наших випускників працюють як розробники вбудованого програмного забезпечення, системного програмного забезпечення, драйверів, мобільних пристроїв, обробки сигналів, звуку та зображень, телекомунікаційних пристроїв, автомобільних, авіаційних та космічних систем, систем автоматизації виробництва, екологічного моніторингу, обробки даних.

Наші випускники успішно працюють в Україні та за кордоном і в традиційних ІТ-сферах розробки прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального обладнання в галузях ІТ та електроніки, контролю якості, стандартизації та сертифікації.

Детальніше

Інформаційні технологї екологічної безпеки

На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація руйнує біосферу планети та загрожує не тільки здоров’ю людей, але й самому існуванню людства, що приведе до екологічної катастрофи. При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан довкілля, а отже, найбільш ефективним інструментом впливу на суспільну свідомість, є інформаційні вимірювальні технології в екологічній безпеці та екологічний моніторинг. Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного розвитку людства.

В Україні існує гостра потреба в спеціалістах, які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних таінформаційно-вимірювальних технологій, розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки. Наші випускники працюють на посадах державних службовців у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, в державних екологічних інспекціях в кожній області та в м. Києві, на підприємствах будь-якого профілю, в центрах стандартизації та метрології, інститутах, конструкторських бюро, які займаються розробкою та виробництвом електронної техніки різного призначення. Випускники кафедри також працюють у галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з екологічного моніторингу, метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в екологічних інстанціях по Україні та по всьому світу.

Детальніше

Метрологія та вимірювальна техніка

Викладачі освітнього напряму «Метрологія та вимірювальна техніка» мають багаторічний досвід з підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі розробки та експлуатації засобів експериментальної інформатики і метрології від вимірювальних засобів до найскладніших інформаційно-вимірювальних систем і вимірювально-обчислювальних комплексів, розробки вимірювальних каналів і інтелектуальних засобів вимірювальної техніки, автоматизованих систем керування та сертифікації продукції.

Метрологія це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності. Метрологія це наука, яка дозволяє одержувати кількісну та якісну інформацію шляхом досліджень. Підготовка проводиться на денну та заочну форму навчання. Для тих, хто за конкурсом не набрав достатньо балів, пропонується розпочати навчання на контрактній основі з можливістю перейти на бюджетне місце (при навчанні протягом двох семестрів без «трійок»). Після отримання диплома бакалавра студент може вступити на конкурсній основі на навчання до магістратури (при цьому враховуються успіхи в навчанні впродовж попередніх років – середній бал). Фахівець рівня магістра оволодіває спеціальними навичками та знаннями для виконання науково-дослідних, педагогічних, управлінських та інноваційних функцій і може продовжувати навчання в аспірантурі для захисту кандидатської дисертації.

Детальніше