Шульга Олександр Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь:  доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти: shulga.ov@ukr.net, 0(95) 613-63-38

Персональна сторінка викладача

Scopus Profile
Google Scholar profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID
Orcid Profile

Базова вища освіта              –   Харківський інститут радіоелектроніки, 1978 р., спеціальність  –  Електронні прилади

Вища кваліфікація              –   доктор технічних наук  зі спеціальності 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,   2015 р.

Наукове керівництво  здобувачами: 2 захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук у 2012 та 2016 р.р., з 2020 року 1 навчається в аспірантурі кафедри за спеціальністю 152 «Метологія та інформаційно – вимірювальна техніка»

Виконання функцій заступника головного редактора  Збірника наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку», включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» з 2020р.) – до 2020 р.

Офіційний опонент при захисті  6 робіт:

        – 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних  наук  (Заїка В.Ф – 2015р., Крючкова Л.П. – 2017р., Фриз С.П. 2017р.,    Степанов М.М. – 2015 р. – Державний університет телекомунікацій, м.Київ);

         – 2  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук   ( Абдул О.С. – 2017р. – Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського, м.Харків, Похабова І.Е. 2017р., – Державний університет телекомунікацій, м.Київ ).

Підготовлено та отримано 1 авторське свідотцво та 7 патентів на корисну модель: авторське свідоцтво №1571804 «Облучатель для растений», Госкомитет по изобретениям и открытиям СССР, 15.02.1990

Патенти на корисну модель:

Патент України на корисну модель №  u201301713 від 13.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для визначення екстремуму функцій

Патент України на корисну модель №  u201302160 від 21.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для адресації функціональних блоків

Патент України на корисну модель №  u201302233 від 22.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для перетворення адресів

Патент України на корисну модель №  u201301711 від 13.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для контролю паралельного бінарного коду на парність

Патент України на корисну модель №  u201302164 від 21.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для моделювання систем зв’язку

Патент України на корисну модель №  u201301712 від 13.02.2013.Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для моделювання систем зв’язку

Патент України на корисну модель №  u201302165 від 21.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Універсальний матричний обчислювальний пристрій

Патент України на корисну модель №  u201302234 від 22.02.2013. Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Сигнатурний аналізатор

Патент України на корисну модель №  u201302232 від 22.02.2013.Заявники: Одноралов І.В., Козелкова К.С., Гавриленко В.В., Шульга О.В. Пристрій для адресації функціональних блоків

Робота на виробництві              1968 – 1995 р.р.

Робота в Полтавському Національному технічному університеті ім.Ю.Кондратюка        1995 – 2018 р.р.:

  • ст.викладач кафедри автоматики і електроприводу
  • доцент кафедри автоматики і електроприводу
  • заст.декана електромеханічного факультету
  • професор кафедри автоматики і електроприводу
  • завідувач кафедри автоматики і електроприводу
  • директор навчально – наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки

  Дисципліни, що викладються на кафедрі:

  1. Метрологічне забеспечення інформаційно – вимірювальних систем
  2. Організація науково – інноваційної діяльності
  3. Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень.

Методична робота.

  1. Підготовлені та видані  навчальниі посібники :  

–  Шульга О.В. Автоматизоване керування електроприводами.            Навчальний посібник з грифом МОН  / О. В. Шульга // Полтава: ПолтНТУ, 2010. -297с.

–  Шульга О.В. Метрологічне забезпечення інформаційно – вимірювальних систем. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»  / Н.М.Защепкіна, О. В. Шульга, Наконечний О.А // Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» , 2020. -237с.

2. Розроблений конспект лекцій з дисципліни «Метрологічне забезпечення інформаційно – вимірювальних систем» для викладання за допомогою мультимедійного обладнання.

3. Розроблений конспект лекцій з дисципліни «Оранізація науково – інноваційної діяльності»

Публікації:

– опубліковано 42 наукові статті у фахових виданнях (1 в НМБД Scopus),

–   участь в міжнародних і Всеукраїнських  конференціях – 32 тези та публікації;

– за останні 5 років опубліковано:

1.Видима люмінесценція InGaN/GaN світло діодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм., «Журнал нано – та електронної фізики», том9, №5 – Суми: Сумський державний університет, 2017, – – с.050030(5), (Scopus)

2.  Шульга О. В. Дослідження особливостей роботи джерел випромінювання плазми у різних режимах для підвищення перешкодозахищеності КА/ О. В. Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар. Зв’язок. – К.: ДУТ, 2017. – Вип. 3. – С. 12-14.

3. Шульга О. В. Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках / О. В. Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар // Наукові записки УНДІЗ. – К.: ДУТ, 2017. – №2(46). – С. 65-73.

4. Шульга О. В. Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів / О. В. Шульга, О. В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.– Вип. 4 (44). – С. 164-169.

5. Шульга О. В. Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів / О. В. Шульга, О. В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 4 (40). – С.11-13.

6. Шульга О. В. Геометричний чинник та його вплив на похибку визначення навігаційних параметрів у псевдосупутниковій радіосистемі / О. В. Шульга, О.В. Шефер // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (41). – С. 75-77.

7.  Шульга О. В. Побудова моделі псевдо супутникової радіосистеми для окремої ділянки автомобільного шляху на основі випромінювачів високої інтенсивності / О. В. Шульга // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 2 (38). – С. 9 – 11.

8. Шульга О. В. Практична реалізація алгоритмів обробки сигналів неконтрольованих випромінювань радіотехнічних станцій / О. В. Шульга // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1 (37). – С. 43 – 47.

9.  Шульга О. В.  Обгрунтування і вибір аналітичного методу розрахунку статистичних характеристик поля приймаючої хвилі при її транс іоносферному розповсюдженні / О. В. Шульга // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 3 (39). – С. 15 – 17.

10.  Шульга О. В. Геометрические размеры разряной горелки металлогалогенных ламп как фактор надежности навигационных приборов на их основе/ О. В. Шульга, Д. М. Нелюба, В.А. Сокирина //Зв’язок. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2016. – Вип. 1 (119). – С. 11 – 15.